Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2112
Lượt truy cập: 22916291

Thông tin văn bản địa phương
17/01/2020

Tin ĐP 17-01-2020.jpgNgày 15/01/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 111/QĐ-UBND về việc giải thể Chi nhánh số 3 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Khánh Hòa; và Quyết định số 112/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Chi nhánh số 02 trên cơ sở sáp nhập Chi nhánh số 02 và Chi nhánh số 04 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Khánh Hòa.


31/12/2019

Tin ĐP 31-12-2019.jpgNgày 13/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3733/QĐ-UBND sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện sáp nhập Phòng Nước - Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu vào Phòng Khoáng sản và đổi tên thành Phòng Khoáng sản - Nước - Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu; Sáp nhập Phòng Giá đất - Bồi thường tái định cư vào Chi cục Quản lý đất đai; Bỏ các phòng chuyên môn tại các Chi cục và Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường (làm việc theo chế độ thủ trưởng với chuyên viên).


18/12/2019

Tin ĐP 18-12-2019.jpgNgày 13/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất và giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Quyết định này quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước và giá thuê mặt nước được Nhà nước cho thuê đất, mặt nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đối với các trường hợp sau:


18/11/2019

Tin ĐP 18-11-2019.jpgNgày 13/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND Quy chế quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuc thẩm quyn quản lý của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Người được cấp hộ chiếu ngoại giao: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vợ hoặc chồng của những người thuộc diện quy định trên cùng đi theo hành trình công tác.
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm