Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2801
Lượt truy cập: 22331509

Thông tin văn bản địa phương
31/10/2019

Tin TW 01-04-2019.jpg

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3274/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, chức năng nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử được quy định như sau:

1- Nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh về chủ trương, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý để thúc đẩy xây dựng và phát triển chính quyền điện tử tỉnh; tiếp cận và đẩy mạnh việc ứng dụng các thành tựu về Cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.


02/10/2019

Tin ĐP 2-10-2019.jpgNgày 26/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2991/QĐ-UBND về Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.


13/08/2019

Tin ĐP 13-08-2019.jpgUBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2548/QĐ-UBND sắp xếp cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo Quyết định này, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo được sắp xếp như sau:

1- Sáp nhập Phòng Giáo dục Mầm non và Phòng Giáo dục Tiểu học thành Phòng Giáo dục Mầm non - Giáo dục Tiểu học.

2- Đổi tên Phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng giáo dục và Công nghệ thông tin thành Phòng Quản lý chất lượng.


03/09/2019

Tin TW 02-5-2019.jpgNgày 27/8/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa