Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 109
Lượt truy cập: 27657971

Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII

19/08/2021

Ngày 17/8/2021, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc phát động động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII.

Thực hiện kế hoạch 5 năm (2016 - 2020), tỉnh đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đạt và vượt 16/20 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tỉnh Khánh Hòa luôn duy trì được sự phát triển ổn định của nền kinh tế.

Phát huy những kết quả đạt được, hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”, yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp thuộc các Cụm, Khối thi đua tỉnh Khánh Hòa (gọi tắt là đơn vị) triển khai thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

2. Thi đua lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước mà Nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra hàng năm.

Gắn phong trào thi đua và việc thực hiện có hiệu quả việc cơ cấu lại các ngành kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả, sức cạnh tranh và chủ động hội nhập quốc tế; thực hiện có hiệu quả 4 chương trình kinh tế - xã hội.

3. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, quốc phòng - an ninh…; xây dựng Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính; tinh giản biên chế, cơ cấu lại tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

5. Đổi mới các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi tiềm năng, nguồn lực, sức sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân và đoàn viên, hội viên, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

UBND tỉnh giao Người đứng đầu các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị để xây dựng kế hoạch và phát động phong trào thi đua.

Mời bạn đọc xem toàn văn Chỉ thị số 14/CT-UBND tại đây./.

 congbaokhanhhoa.gov.vnTin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm