Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 601
Lượt truy cập: 27197196

Đảm bảo chất lượng các chương trình văn hóa, thể thao, du lịch dành cho đồng bào dân tộc thiểu số

29/12/2020

Tin ĐP 29-12.PNGUBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai thực hiện Quyết định số 3666/QĐ-BVHTTDL ngày 7-12-2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án “Tổ chức định kỳ ngày hội, giao lưu, liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030”.

Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh phổ biến Quyết định số 3666/QĐ-BVHTTDL ngày 7-12-2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến các tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và phạm vi quản lý được phân công; báo cáo, tham mưu những nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh trước ngày 30-12-2020.

Theo Quyết định số 3666/QĐ-BVHTTDL, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc tổ chức ngày hội, giao lưu, liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030 phải đảm bảo những yêu cầu như: Các hoạt động tham gia ngày hội phải được chọn lọc, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, địa phương, vùng, miền; đảm bảo chất lượng, nội dung nghệ thuật, tính dân tộc, tính hiện đại, tính cộng đồng, tính đa dạng phong phú, độc đáo và có tính tuyên truyền giáo dục cao; lực lượng chính tham gia các ngày hội phải do nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công là người dân tộc thiểu số tham gia với tư cách là chủ thể văn hóa. Các nội dung hoạt động phải tạo không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm, không phô trương, lãng phí gắn với chương trình phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng, xoá đói giảm nghèo của vùng, miền, địa phương nhằm nêu cao tinh thần bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ giữa các dân tộc…

(Xem bài viết gốc của Cổng TTĐT tỉnh Khánh Hòa tại đây)

Theo khanhhoa.gov.vn


Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm