Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2023
Lượt truy cập: 27518924

Chỉ thị phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025

26/08/2020

Tin TW 04-8.PNGNgày 20/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp thuộc các Cụm, Khối thi đua tỉnh Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là đơn vị) hưởng ứng, triển khai phong trào thi đua với quyết tâm, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Căn cứ nhiệm vụ chính trị được giao và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc các Cụm, Khối thi đua tỉnh Khánh Hòa tổ chức phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân theo tinh thần “Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá”; “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng tâm, hợp lực của toàn xã hội với tinh thần “Người người thi đua, ngành ngành thi đua”. Đến hết năm 2020, phấn đấu hoàn thành tất cả nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Kế hoạch số 191-KH/TU.

Tập trung khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức, giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện đạt chưa cao của từng ngành, từng cấp, địa phương, từng lĩnh vực công tác; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình kế hoạch. Tập trung thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh, huy động, thu hút các nguồn lực đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới, đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, gia tăng năng suất lao động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân và giảm nghèo bền vững. Phấn đấu đến hết năm 2020, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp thuộc các Cụm, Khối thi đua tỉnh Khánh Hòa có ít nhất một công trình, phần việc trọng tâm, tiêu biểu và hoàn thành đảm bảo chất lượng, hiệu quả, vượt tiến độ đề ra. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19, khống chế tối đa không để dịch bệnh này lây lan ra cộng đồng. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Thi đua phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt”, các mô hình mới, nhân tố mới đối với đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động luôn trung thành, tận tụy, tích cực chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công vụ được giao để tôn vinh, đề xuất khen thưởng, giới thiệu nêu gương, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, góp phần tạo sự lan tỏa, thúc đẩy phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước, các cơ quan liên quan, chủ động tham mưu, phối hợp chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ V, giai đoạn 2020-2025.

Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Công tác khen thưởng phải chính xác, công khai, công bằng và kịp thời; bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là người trực tiếp lao động, sản xuất, học tập, công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu; kịp thời phát hiện tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến qua kiểm tra. Quan tâm khen thưởng cá nhân, tập thể từ yếu, kém phấn đấu trở thành điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua; người dân tộc thiểu số và cá nhân có nhiều sáng tạo trong lao động, học tập, công tác; các cán bộ tận tâm, tận tụy, sáng tạo trong tham mưu công tác thi đua, khen thưởng các cấp. Đề cao vai trò của người lãnh đạo trong việc chủ động phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xứng đáng để khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.

Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp. Tập trung bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp.

Mời bạn đọc xem toàn văn Chỉ thị số 11/CT-UBND tại đây./.

                                                                                                              congbaokhanhhoa.gov.vn


Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm