Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 3731
Lượt truy cập: 26279178

Số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

26/05/2020

Tin ĐP 23-04-2020.jpgNgày 19/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đối tượng áp dụng của Quyết định này là cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; khoản 11 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Cụ thể:

Về số lượng cán bộ, công chức cấp xã:

Số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn cụ thể như sau:

- Loại 1: Bố trí không quá 23 người.

- Loại 2: Bố trí không quá 21 người.

- Loại 3: Bố trí không quá 19 người.

Xã, thị trấn bố trí chức danh Trưởng Công an là công an chính quy thì số lượng cán bộ, công chức quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này giảm 01 người.

Số lượng cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này bao gồm cả cán bộ, công chức được luân chuyển, điều động, biệt phái về cấp xã. Riêng trường hợp luân chuyển về đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND cấp xã thì thực hiện theo quy định hiện hành.

Căn cứ số lượng cán bộ, công chức quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Quyết định này, UBND cấp huyện quyết định việc giao số lượng cán bộ, công chức cụ thể tại các xã, phường, thị trấn. Riêng đối với số lượng cán bộ, công chức cấp xã thuộc huyện Trường Sa do Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định tại Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 08/01/2009 của UBND tỉnh.

Về bố trí cán bộ, công chức cấp xã:

- Đối với đơn vị hành chính cấp xã loại 1:

Chức vụ cán bộ cấp xã: Được bố trí tối đa 12 người cho 11 chức vụ cán bộ, trong đó chức vụ Phó Chủ tịch UBND được bố trí không quá 02 người theo quy định hiện hành.

Chức danh công chức cấp xã: Mỗi chức danh công chức được bố trí 01 người; số còn lại được bố trí tăng thêm 01 người ở một số chức danh công chức phù hợp theo yêu cầu nhiệm vụ và đội ngũ công chức hiện có của xã, phường, thị trấn (trừ chức danh Trưởng Công an và Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự), bảo đảm các lĩnh vực công tác, các nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền cấp xã đều có người đảm nhiệm.

- Đối với đơn vị hành chính cấp xã loại 2, loại 3:

Chức vụ cán bộ cấp xã: Được bố trí tối đa 11 người cho 11 chức vụ cán bộ. Riêng đối với đơn vị hành chính cấp xã loại 2, sau khi Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực từ ngày 01/7/2020, việc bố trí chức vụ cán bộ cấp xã được thực hiện theo điểm a khoản 1 Điều 3 của Quyết định này.

Chức danh công chức cấp xã: Mỗi chức danh công chức được bố trí 01 người; số còn lại được bố trí tăng thêm 01 người ở một số chức danh công chức phù hợp theo yêu cầu nhiệm vụ và đội ngũ công chức hiện có của xã, phường, thị trấn (trừ chức danh Trưởng Công an và Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự), bảo đảm các lĩnh vực công tác, các nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền cấp xã đều có người đảm nhiệm.

Về kiêm nhiệm chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh:

Việc bố trí kiêm nhiệm chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Căn cứ số lượng cán bộ, công chức được quy định tại Điều 2 Quyết định này, UBND cấp huyện quyết định việc bố trí kiêm nhiệm một số chức danh theo quy định; hướng dẫn việc bố trí các chức danh công chức cấp xã căn cứ trên nhu cầu, tình hình thực tế của từng xã, phường, thị trấn.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2020 và thay thế Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 07/02/2014 của UBND tỉnh về việc quy định tiêu chí xác định số lượng và hướng dẫn việc kiêm nhiệm, bố trí các chức danh cán bộ, công chức cấp xã thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Mời bạn đọc xem toàn văn Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND tại đây./.

                                                                                                       congbaokhanhhoa.gov.vn


Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm