Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 3721
Lượt truy cập: 26279098

Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa

18/05/2020

Tin TW 23-08-2019.jpgNgày 13/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1091/QĐ-UBND về Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa. Đối tượng áp dụng của Quy chế này là cơ quan, tổ chức, cá nhân (bao gồm cả cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài) có nhu cầu khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh để phục vụ công tác, nghiên cứu khoa học, lịch sử và các nhu cầu chính đáng khác (sau đây gọi là độc giả); cơ quan, cá nhân có thẩm quyền quản lý, cho phép khai thác, sử dụng tài liệu tại Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Mục tiêu, nguyên tắc khai thác, sử dụng tài liệu tại Lưu trữ lịch sử:

Việc khai thác, sử dụng tài liệu nhằm phát huy giá trị tài liệu, giữ gìn bí mật nhà nước, đảm bảo an toàn tài liệu, đáp ứng nhu cầu công tác, nghiên cứu khoa học, lịch sử và các nhu cầu chính đáng khác của độc giả;

Nghiêm cấm các hành vi khai thác, sử dụng tài liệu vào mục đích trái với lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan;

Các nội dung liên quan đến khai thác, sử dụng tài liệu không được quy định tại Quy chế này được thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành;

Trường hợp các quy định, hướng dẫn của Trung ương liên quan đến nội dung Quy chế này có sự điều chỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp;

Việc cung cấp thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước cho tổ chức, cá nhân nước ngoài phải tuân thủ theo các yêu cầu được quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước;

Đảm bảo phục vụ khai thác, sử dụng đúng đối tượng.

Thẩm quyền cho phép khai thác, sử dụng tài liệu tại Lưu trữ lịch sử:

- Chủ tịch UBND tỉnh: Cho phép khai thác, sử dụng tài liệu thuộc Danh mục tài liệu đặc biệt quý, hiếm của tỉnh; tài liệu do UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Lưu trữ lịch sử lưu giữ ngoài Danh mục thành phần tài liệu nộp lưu; tài liệu thuộc Danh mục tài liệu có đóng dấu chỉ các mức độ mật chưa đến thời hạn giải mật; cho phép cơ quan, tổ chức, công dân nước ngoài khai thác và sử dụng tài liệu thuộc các mức độ mật; cho phép cơ quan, tổ chức, công dân mang bản sao tài liệu quý, hiếm khai thác ra nước ngoài và mang tài liệu ra khỏi Lưu trữ lịch sử để sử dụng trong nước.

- Giám đốc Sở Nội vụ: Cho phép khai thác, sử dụng tài liệu thuộc Danh mục tài liệu quý, hiếm của tỉnh; tài liệu thuộc Danh mục tài liệu hạn chế sử dụng của tất cả các Phông tài liệu đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử; tài liệu thuộc Danh mục tài liệu có đóng dấu chỉ các mức độ mật đã quá thời hạn giải mật.

- Chi Cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ: Cho phép cơ quan, tổ chức, cá nhân được khai thác, sử dụng tất cả các tài liệu bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh, trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ; cho phép khai thác, sử dụng tài liệu thuộc Danh mục tài liệu có đóng dấu chỉ các mức độ mật đã được giải mật; tài liệu ký gửi của cá nhân, tổ chức khi được sự đồng ý của cá nhân, tổ chức ký gửi tài liệu.

- Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử: Trong quá trình thực hiện thủ tục tiếp nhận tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử cho phép sử dụng lại hồ sơ, tài liệu trong Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử đã được Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt theo nhu cầu của cơ quan, đơn vị.

Về ủy quyền cho phép khai thác, sử dụng tài liệu:

Người có thẩm quyền cho phép khai thác, sử dụng tài liệu trong phạm vi nào có thể giao cho cấp phó thực hiện để đảm bảo thời gian phục vụ khai thác, sử dụng tài liệu của độc giả theo quy định. Việc ủy quyền cho cấp phó thực hiện được quy định trong Quy chế làm việc của cơ quan.

Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử có thể ủy quyền cho Phó Giám đốc thực hiện sao, chứng thực tài liệu trong thời gian vắng mặt; việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản ghi rõ thời hạn ủy quyền.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 13/5/2020 và thay thế Quyết định số 1766/QĐ-UBND ngày 03/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu tại Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Mời bạn đọc xem toàn văn Quyết định số 1091/QĐ-UBND tại đây./.


                                                                                               congbaokhanhhoa.gov.vn


Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm