Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 3732
Lượt truy cập: 26279182

Cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, giải quyết công việc

23/04/2020

Tin ĐP 23-04-2020.jpgĐể tiếp tục cải tiến lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư; ngày 21/4/2020, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc của các sở, ngành, địa phương.

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành chỉ đạo rà soát, hoàn thiện, cải tiến các quy trình công việc trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương, bảo đảm sự chặt chẽ, thống nhất, phân định rõ trách nhiệm chủ trì và phối hợp; đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu của từng bộ phận chuyên môn đối với mỗi công việc, nhiệm vụ được giao.

2. Tiến hành rà soát, chuẩn hóa khung năng lực của từng vị trí việc làm, lấy kết quả và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm; chuyển kết quả thống kê công việc, nhiệm vụ không hoàn thành hoặc trễ hạn cho cơ quan có thẩm quyền để xem xét, thực hiện đánh giá. Những công việc không hoàn thành, trễ hạn nêu trên bao gồm cả những công việc có liên quan đến trách nhiệm tham gia, phối hợp giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình một cửa liên thông; phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo sự phân công, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm chính đối với chất lượng các hồ sơ công việc, thủ tục hành chính, các dự thảo văn bản trình UBND tỉnh hoặc tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền, kể cả trong những lĩnh vực đã phân công cho cấp phó. 

Đối với những hồ sơ, dự thảo trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhưng bị trả lại từ 02 lần trở lên vì không đầy đủ thủ tục, không đạt chất lượng chuyên môn, giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hp, chuyển cho Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy để tham mưu cho Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, sử dụng khi tiến hành đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu theo phân cấp thẩm quyền.

4. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy, Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh, tiếp tục sử dụng kết quả xếp hạng cải cách hành chính, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính hàng năm để phục vụ đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu.

5. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và bưu chính công ích qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn có liên quan.

Người đứng đầu các cơ quan chủ trì tham mưu các nội dung có liên quan đến chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, hoặc có lĩnh vực thủ tục hành chính liên quan mật thiết tới nhu cầu đời sống, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của người dân, doanh nghiệp phải tích cực, tiên phong và trực tiếp chỉ đạo nhiệm vụ này.

6. Từ thực tế quản lý ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, tổng hp những quy định, chính sách, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không phù hợp, chồng chéo, trái luật, gây khó khăn cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; gửi Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh theo định kỳ được cơ quan có thẩm quyền quy định để tổng hp, thẩm định, tham mưu cho UBND tỉnh theo chức năng chuyên môn.

Tiến hành cơ cấu lại, chuẩn hóa quy trình thủ tục theo chỉ đạo của UBND tỉnh và kế hoạch của Ban Điều hành Đ án thành lập Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh, bảo đảm các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp đầy đủ, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện.

7. Các cơ quan thông tin đại chúng thuộc tỉnh, các trang mạng xã hội thuộc tỉnh và trang thông tin điện tử các sở, ngành, địa phương tích cực phối hợp, hỗ trợ phổ biến, tuyên truyền nội dung Chỉ thị này; tăng cường truyền thông tiếp cận dịch vụ công trực tuyến đến đông đảo người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài
tỉnh.

8. Các sở, ngành, đơn vị, địa phương tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị này trong báo cáo định kỳ (06 tháng, năm) về thực hiện Kế hoạch số 10316/KH-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

9. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì theo dõi, tổng hợp việc thực hiện nội dung tại khoản 3 Chỉ thị này, báo cáo tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh.

10. Giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp chung tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị này và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cho UBND tỉnh.

Trong quý III/2020, chủ trì hướng dẫn các sở, ngành, địa phương tiến hành một đợt đánh giá, xây dựng phương án điều chuyển biên chế hợp lý theo yêu cầu nhiệm vụ của từng phòng, bộ phận chuyên môn trong phạm vi biên chế được giao; xem xét chuyển công tác khác đối với những cán bộ, công chức, viên chức không thể đáp ứng yêu cầu công tác hiện tại. Tổng hợp tình hình triển khai và báo cáo, đề xuất UBND tỉnh những nội dung thuộc thẩm quyền.

Tiếp tục tổng hợp, gửi kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính hàng năm cho các cơ quan có thẩm quyền để phục vụ xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Mời bạn đọc xem toàn văn Chỉ thị số 06/CT-UBND tại đây./.

congbaokhanhhoa.gov.vn

Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm