Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 508
Lượt truy cập: 25317728

Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa

31/10/2019

Tin TW 01-04-2019.jpg

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3274/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, chức năng nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử được quy định như sau:

1- Nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh về chủ trương, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý để thúc đẩy xây dựng và phát triển chính quyền điện tử tỉnh; tiếp cận và đẩy mạnh việc ứng dụng các thành tựu về Cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

2- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh hướng đến Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số.

3- Điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách, các chương trình, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử.

4- Cho ý kiến về cơ chế, chính sách, chiến lược, các chương trình, đề án, dự án liên quan đến xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh.

5- Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử.

6- Thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Khoản 2, Điều 5 Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia.

7- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu và chỉ đạo của UBND tỉnh và các cấp có thẩm quyền.

Mời bạn đọc xem toàn văn Quyết định số 3274/QĐ-UBND tại đây./.

congbaokhanhhoa.gov.vn

Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm