Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 149
Lượt truy cập: 24122726

Nội dung đánh giá, chấm điểm và bình xét thi đua các Cụm, Khối thi đua

11/03/2019

Tin ĐP 11-03-2019.jpgUBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 quy định nội dung đánh giá, chấm điểm và bình xét thi đua các Cụm, Khối thi đua của tỉnh Khánh Hòa.

Quy định này quy định cụ thể về nội dung đánh giá, chấm điểm và bình xét thi đua các Cụm, Khối thi đua của tỉnh Khánh Hòa, bao gồm: Nguyên tắc chung; Tổ chức, nhiệm vụ của Cụm, Khối thi đua; Nội dung và tiêu chí thi đua; Nguyên tắc và phương pháp chấm điểm; Tổ chức thực hiện.

Nguyên tắc chung:

1- Không xét đề nghị các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với các đơn vị vi phạm một trong các nội dung sau:

Không đăng ký và ký kết giao ước thi đua hàng năm tại Cụm, Khối thi đua; Không tham gia Huấn luyện quân sự hàng năm do cơ quan Quân sự địa phương t chức; Tập thể, cá nhân (Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các sở, ban, ngành và tương đương) có các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, sai phạm nghiêm trọng trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước theo kết luận thanh tra, kim tra của cơ quan chức năng có thm quyền và bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; Các cơ quan, đơn vị, địa phương có kết quả đánh giá, xếp hạng thực hiện Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh xếp loại Yếu; Chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, Bảo hiểm xã hội.

2- Chưa khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng tập thể, cá nhân (Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các sở, ban, ngành và tương đương) đang trong thời gian cơ quan có thm quyn đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc đang điều tra, thanh tra, kim tra khi có du hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ.

3- Kinh phí từ ngân sách của tỉnh hỗ trợ hoạt động của Cụm, Khối là 10.000.000 đồng/năm (giao đơn vị Cụm trưởng, Khối trưởng quản lý, sử dụng theo quy định).

4- Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc, trực thuộc cấp huyện, giao UBND cấp huyện tổ chức, đánh giá, chấm điểm và bình xét thi đua, khen thưởng, đề nghị khen thưởng theo thẩm quyền và phù hợp với đặc điểm của địa phương.

congbaokhanhhoa.gov.vn

Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa