Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 361
Lượt truy cập: 24123153

Tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

25/02/2019

Tin ĐP 25-02-2019.jpgNgày 15/02/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền lựa chọn, chỉ định tổ chức, cá nhân có điều kiện, năng lực tốt nhất để thực hiện nhiệm vụ KH&CN thông qua việc xem xét, đánh giá thuyết minh nhiệm vụ KH&CN và các tài liệu kèm theo, theo những yêu cầu, tiêu chí quy định tại Quyết định này.

Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh bao gồm: 1- Đ tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh (bao gồm đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ, đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, đề tài trong các lĩnh vực khác); 2- Dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh; 3- Đề án khoa học cấp tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2019 và thay thế Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa./.

congbaokhanhhoa.gov.vn

Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa