Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 886
Lượt truy cập: 22541769

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý dịch vụ công ích huyện Khánh Sơn

12/11/2018

Tin ĐP 12-11-18.jpgTheo Quyết định số 3311/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh, Ban Quản lý Công trình công cộng và Môi trường huyện Khánh Sơn được tổ chức lại thành Ban Quản lý Dịch vụ công ích huyện Khánh Sơn (BQL DVCI).

Ban Quản lý Dịch vụ công ích huyện Khánh Sơn là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Khánh Sơn, chịu sự quản lý về tổ chức, số lượng người làm việc và công tác của UBND huyện. Có tư cách pháp nhân, có trụ sở và con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

BQL DVCI có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện Khánh Sơn thực hiện đấu thầu, đặt hàng và giao kế hoạch; công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng, khối lượng, tiến độ thực hiện các hoạt động dịch vụ công ích do UBND huyện quản lý.

Cơ cấu tổ chức và số người làm việc:

BQL DVCI có Giám đốc, 01 Phó Giám đốc và 02 viên chức chuyên môn (01 phụ trách văn phòng - tài chính kế toán, 01 phụ trách kiểm tra giám sát). Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc của BQL DVCI thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ hiện hành và quy định của pháp luật.

Số lượng người làm việc tại BQL DVCI được giao trên cơ sở vị trí việc làm và trong tổng số lượng người làm việc được giao cho UBND huyện Khánh Sơn. BQL DVCI có trách nhiệm xây dựng đề án vị trí việc làm, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Tùy tình hình công việc được giao, Giám đốc BQL DVCI được ký hợp đồng lao động (theo Bộ Luật Lao động), hợp đồng thuê, khoán công việc ngoài định mức biên chế được duyệt để thực hiện những công việc không cần bố trí biên chế thường xuyên nhằm đáp ứng yêu cầu công tác của đơn vị, kinh phí chi trả được sử dụng từ các khoản được giữ lại cho hoạt động của đơn vị theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2018.

congbaokhanhhoa.gov.vn

Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm