Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1377
Lượt truy cập: 19395879

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh

05/09/2018

khai_giang.jpg

Năm học 2017-2018, ngành Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa đã có nhiều nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm học được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao.

Căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, ngày 29/8/2018 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND chỉ thị toàn ngành giáo dục và đào tạo quán triệt phương hướng và tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của năm học 2018-2019. Theo đó, phương hướng chung được xác định như sau:

1- Nâng cao chất lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; thực hiện nghiêm kỷ cương, nề nếp, dân chủ trong trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường và thực hiện tốt vệ sinh trường học; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

2- Giáo dục mầm non tập trung phát triển trường, lớp ở khu công nghiệp, các vùng đặc biệt khó khăn; đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, kiên quyết chống hành vi bạo hành trẻ; tiếp tục đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

3- Giáo dục phổ thông tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, nhất là đối với lớp 1; nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, đặc biệt là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia; đổi mới cơ chế quản lý trong các trường phổ thông.

4- Giáo dục đại học - các trường đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên; chuẩn hóa, tăng cường hội nhập quốc tế và yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; làm tốt công tác tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp phù hợp với các ngành nghề trên địa bàn tỉnh, tăng tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

5- Giáo dục thường xuyên tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, các trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp; chấn chỉnh các trung tâm ngoại ngữ, tin học, đào tạo từ xa hoạt động không đúng quy định; rà soát, tiếp tục thực hiện các mục tiêu của Đề án xây dựng xã hội học tập; thúc đẩy việc học tập của người lớn.

Việc triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị này, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện, tham mưu UBND tỉnh về những vấn đề phát sinh./.

congbaokhanhhoa.gov.vn

Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm