Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 754
Lượt truy cập: 21146260

Kế hoạch triển khai thực hiện giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh

22/08/2018

Giao duc nguoi khuyet tat.jpgUBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2264/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật.

Mục tiêu chung:

Người khuyết tật được phát triển khả năng của bản thân, được hòa nhập và tăng cơ hội đóng góp cho cộng đồng.

Tăng cường khả năng tiếp cận và nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật (gọi tắt là giáo dục hòa nhập) tại các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên (gọi tắt là cơ sở giáo dục); xây dựng môi trường giáo dục hòa nhập thân thiện, tạo điều kiện cho người khuyết tật được tiếp cận giáo dục; đảm bảo quyền học tập bình đẳng, chất lượng và phù hợp với khả năng, đặc điểm của người khuyết tật.

Thực hiện mở rộng hệ thống, mạng lưới, đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chăm sóc, can thiệp sớm, giáo dục hòa nhập.

Huy động nguồn lực từ cộng đồng, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước hỗ trợ giáo dục hòa nhập.

Mục tiêu cụ thể:

Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, phổ biến chính sách pháp luật về người khuyết tật nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm đảm bảo quyền tiếp cận giáo dục của người khuyết tật.

Hoàn thành hệ thống cơ sở dữ liệu về giáo dục hòa nhập người khuyết tật tại các địa phương và cơ sở giáo dục.

Có ít nhất 70% người khuyết tật trong độ tuổi mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên được tiếp cận giáo dục hòa nhập chất lượng, bình đẳng và thân thiện.

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về giáo dục hòa nhập.

Tiếp tục đầu tư về cơ sở vật chất, đội ngũ cho các cơ sở giáo dục đảm bảo các điều kiện tiếp nhận, giáo dục hòa nhập theo nhu cầu, khả năng của người khuyết tật và bố trí phòng hỗ trợ giáo dục hòa nhập để thực hiện hoạt động hỗ trợ người khuyết tật học hòa nhập.

Thành lập, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cấp tỉnh.

Mỗi huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, thành lập (hoặc mở rộng) ít nhất 01 cơ sở giáo dục chuyên biệt dành cho người khuyết tật cấp huyện đáp ứng nhu cầu tư vấn, can thiệp sớm, giáo dục hòa nhập tại địa phương.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 09/8/2018

congbaokhanhhoa.gov.vn

Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm