Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 709
Lượt truy cập: 21146122

Kế hoạch thực hiện Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025" trên địa bàn tỉnh

13/08/2018

giao_duc_huong_nghiep.jpgNgày 06/8/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2227/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Mục tiêu chung:

Tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông, góp phần chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và của cả nước nói chung, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh, quốc gia, hội nhập khu vực và quốc tế.

Mục tiêu cụ thể:

1- Mục tiêu đến năm 2020:

Có khoảng 55% trường trung học cơ sở, 60% trường trung học phổ thông có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương; riêng hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh có ít nhất 50% trường trung học cơ sở;

Có khoảng 55% trường trung học cơ sở, 60% trường trung học phổ thông có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ; đối với hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh đạt ít nhất 50% đối với cả hai cấp học trên;

Phấn đấu ít nhất 30% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp; đối với hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh đạt ít nhất 25%;

Phấn đấu ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng; đối với hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh đạt ít nhất 30%.

2- Mục tiêu đến năm 2025:

Có 100% trường trung học cơ sở và trung học phổ thông thực hiện chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương và 80% các trường đối với hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh;

Phấn đấu 100% trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ; đối với hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh đạt ít nhất 80%;

Phấn đấu ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp; đối với hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh đạt ít nhất 30%;

Phấn đấu ít nhất 45% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng; đối với hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh đạt ít nhất 35%.

Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính:

1- Nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông.

2- Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông.

3- Phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp trong các trường trung học.

4- Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học gắn với giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục ph thông.

5- Triển khai các biện pháp khuyến khích học sinh theo định hướng phân luồng.

6- Huy động nguồn lực xã hội trong và ngoài nước tham gia giáo dc hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông.

7- Tăng cường quản lý đối với giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 06/8/2018

congbaokhanhhoa.gov.vn

Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm