Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 3790
Lượt truy cập: 20500817

Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh

08/06/2018

Đa cấp.jpg

Ngày 06/6/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1604/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Nguyên tắc phối hợp:

1- Việc phối hợp dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan đã được pháp luật quy định và yêu cầu công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo điều hành giữa các cơ quan.

2- Quá trình phối hợp thực hiện các nội dung liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp thực hiện đúng quy định pháp luật.

3- Việc tổ chức phối hợp lực lượng thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và xử lý theo từng vụ việc căn cứ vào nguồn thông tin, công tác thanh tra, kiểm tra của từng cơ quan, đơn vị và phải do người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó có yêu cầu bằng văn bản.

Nội dung phối hợp:

1- Các hoạt động về xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

2- Cung cấp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước về các nội dung liên quan đến quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

3- Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền quy định.

Quy chế này cũng quy định rõ phạm vi trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Quy chế này có hiệu lực từ ngày 06/6/2018./.

congbaokhanhhoa.gov.vn

Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa