Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 642
Lượt truy cập: 20711305

Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

06/04/2018

thanh nien.jpgNhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật; phát huy đầy đủ tinh thần tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong thanh, thiếu niên; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho thanh, thiếu niên phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm phát huy đầy đủ vai trò của thanh, thiếu niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 29/3/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 841/QĐ-UBND về Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là:

Phấn đấu 100% thanh niên là công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang được tuyên truyền, phổ biến về các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; về quyền và nghĩa vụ công dân; chính sách, pháp luật về thanh, thiếu niên.

Đến năm 2020, có từ 60% đến 90% thanh, thiếu niên đặc thù (nông thôn, miền núi, khuyết tật, bạo lực gia đình, công nhân...) được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến quyền, nghĩa vụ và đời sống, công việc của từng đối tượng, từng địa bàn.

Phấn đấu từ 80% trở lên thanh, thiếu niên tự do, sinh sống, lao động tại địa bàn cư trú được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến quyền, nghĩa vụ và đời sống, công việc của từng đối tượng, từng địa bàn; phấn đấu từ 70% trở lên thanh niên lao động ở nước ngoài được thông tin, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ, đời sống, công việc.

Giảm từ 10% đến 20% số vụ vi phạm pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên.

Nâng cao năng lực, bồi dưỡng, tập huấn cập nhật kiến thức pháp luật mới và nghiệp vụ PBGDPL cho người làm công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên và cán bộ đoàn thực hiện PBGDPL.

Về yêu cầu khi triển khai thực hiện Kế hoạch:

Việc phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên phải được tiến hành thường xuyên, liên tục với nội dung, hình thức, biện pháp phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

Hoạt động PBGDPL cho thanh, thiếu niên phải được tiến hành trên cơ sở phối, kết hợp giữa các ngành, các cấp. Đồng thời, phải bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương; chú trọng lồng ghép, kết hợp với triển khai các chương trình, đề án, nhiệm vụ khác để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực.

Ngoài những nội dung trên, UBND tỉnh còn xác định những nội dung khác liên quan đến nội dung, hình thức, kinh phí thực hiện; chế độ thông tin, báo cáo và trách nhiệm của các Sở: Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Tài chính; Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

congbaokhanhhoa.gov.vn

Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm