Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 3798
Lượt truy cập: 25225627

Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã

02/03/2020

Tin TW 02-03-2020.jpgTheo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ sản phẩm, dịch vụ hợp tác xã (HTX) cung ứng cho thành viên thì HTX được phân thành 04 loại: HTX phục vụ sản xuất, HTX phục vụ tiêu dùng, HTX tạo việc làm và HTX hỗn hợp.

Đây là quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới ban hành hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã.

Thông tư nêu rõ, căn cứ theo số lượng thành viên, HTX được phân loại thành: HTX quy mô thành viên siêu nhỏ là HTX có dưới 50 thành viên; HTX quy mô thành viên nhỏ là HTX có từ 50 đến 300 thành viên; HTX quy mô thành viên vừa là HTX có từ trên 300 đến 1 nghìn thành viên; HTX quy mô thành viên lớn là HTX có từ trên 1 nghìn thành viên trở lên.

Căn cứ theo tổng nguồn vốn, HTX được phân loại thành HTX quy mô vốn siêu nhỏ là HTX có tổng nguồn vốn dưới 1 tỷ đồng; HTX quy mô vốn nhỏ là HTX có tổng nguồn vốn từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng; HTX quy mô vốn vừa là HTX có tổng nguồn vốn từ 5 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng; HTX quy mô vốn lớn là HTX có tổng nguồn vốn từ 50 tỷ đồng trở lên.

HTX được đánh giá dựa trên 15 tiêu chí, với tổng điểm tối đa là 100 điểm và được chia thành 3 nhóm: Nhóm tiêu chí về tài chính, tối đa 30 điểm; Nhóm tiêu chí về quản trị, điều hành và năng lực của hợp tác xã, tối đa 30 điểm; Nhóm tiêu chí về thành viên, lợi ích thành viên và cộng đồng, tối đa 40 điểm.

Hằng năm, Hội đồng quản trị HTX tổ chức tự đánh giá và cho điểm HTX mình theo các tiêu chí quy định. Ban Kiểm soát (hoặc kiểm soát viên) kiểm tra kết quả việc tự đánh giá theo mẫu hướng dẫn. Căn cứ trên kết quả tự đánh giá đã được Hội đồng quản trị và ban kiểm soát (kiểm soát viên) thống nhất, hợp tác xã được xếp loại như sau: a) Tốt: Tổng điểm đánh giá đạt từ 80 điểm đến 100 điểm; b) Khá: Tổng điểm đánh giá đạt từ 65 điểm đến dưới 80 điểm; c) Trung bình: Tổng điểm đánh giá đạt từ 50 điểm đến dưới 65 điểm; d) Yếu: Tổng điểm đánh giá đạt dưới 50 điểm.

Chậm nhất vào ngày 18/12 hằng năm, cơ quan đăng ký HTX cấp huyện tổng hợp, báo cáo kết quả phân loại, đánh giá HTX của năm trên địa bàn huyện gửi cơ quan đăng ký HTX cấp tỉnh. Chậm nhất vào ngày 21/12 hằng năm, cơ quan đăng ký HTX cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả phân loại, đánh giá HTX của năm trên địa bàn tỉnh gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

(Xem bài viết gốc của Báo điện tử Chính phủ tại đây)

Theo baochinhphu.vn

Tin mới:


Tin khác:
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm