Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 701
Lượt truy cập: 25722941

Đề xuất việc bảo quản thông tin trong thư viện

10/02/2020

Tin TW 10-02-2020.jpgBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Thông tư quy định về việc bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tiêu chí, nguyên tắc sử dụng tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện.

Dự thảo nêu rõ, trong hoạt động bảo quản tài nguyên thông tin, phải tuân thủ các nguyên tắc về điều kiện kỹ thuật, môi trường và các điều kiện khác bảo đảm an toàn cho tài nguyên thông tin. Chú trọng bảo quản dự phòng nhằm ngăn chặn triệt để những căn nguyên gây hại và phù hợp với từng dạng tài nguyên thông tin.

Bảo quản phục chế trên tinh thần giữ nguyên dạng, nguyên bản của tài liệu gốc, không thêm bớt, cắt xén hình ảnh làm ảnh hưởng đến nội dung thông tin của tài liệu gốc. Xây dựng cơ sở dữ liệu các tài nguyên thông tin được chuyển dạng, bảo đảm khả năng truy cập, an toàn, xác thực, bảo mật, dễ tìm kiếm, quản lý và cập nhật đối với vật mang tin được chuyển dạng từ tài nguyên thông tin gốc.

Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ thông tin và những thành tựu khoa học, công nghệ trong bảo quản tài nguyên thông tin trong thư viện.

Thông tin hạn chế sử dụng tại thư viện

Tiêu chí về tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng tại thư viện, dự thảo quy định gồm: Tài nguyên thông tin chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nội dung thông tin: Xuyên tạc chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân; xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; gây chiến tranh tâm lý, kích động chiến tranh nhằm chống lại độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tài nguyên thông tin về vấn đề dân tộc, tôn giáo có nội dung thông tin: Gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ, ly khai dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam; kích động, chia rẽ đoàn kết dân tộc, tôn giáo; gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người theo các tôn giáo khác nhau, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân dân, với tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; xúc phạm niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo.

Tài nguyên thông tin về vấn đề xã hội, chính trị, văn hóa, xã hội có nội dung: Vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức hoặc danh dự và nhân phẩm của cá nhân; kích động bạo lực; tuyên truyền lối sống đồi trụy; miêu tả tỉ mỉ những hành động dâm ô, hành vi tội ác; thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Các tài nguyên thông tin có nội dung quản lý chuyên ngành khác theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cơ quan, tổ chức thành lập thư viện căn cứ quy định của Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan xây dựng danh mục tài nguyên thông tin sử dụng hạn chế tại thư viện của cơ quan, tổ chức mình.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

(Xem bài viết gốc của Báo điện tử Chính phủ tại đây)

Theo baochinhphu.vn

Tin mới:


Tin khác:




"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm