Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1454
Lượt truy cập: 18265183

Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND về việc Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 01/2012/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 06 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011

image001.gif


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

KHÓA V, KỲ HỌP LẦN THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3139/TTr-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 34/BC-HĐND ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

1. Nội dung sửa đổi:

a) Sửa đổi định mức phân bổ quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 3 đối với nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học; trung học cơ sở; trung học phổ thông và phổ thông dân tộc nội trú;

b) Sửa đổi định mức phân bổ quy định tại khoản 2, Điều 4 đối với Trung tâm Chính trị các huyện, thị xã, thành phố và trường Chính trị tỉnh;

c) Sửa đổi định mức phân bổ quy định tại điểm a và điểm b, khoản 2, Điều 6;

d) Sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 2, Điều 6 như sau:

“- Cán bộ, công chức cấp xã:

+ Tiền lương, các khoản có tính chất tiền lương và các khoản đóng góp theo lương được cấp đủ theo chế độ quy định.

+ Kinh phí hoạt động: Theo phụ lục chi tiết đính kèm.

- Định mức phân bổ theo tiêu chí đơn vị hành chính xã bao gồm:

+ Phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã: được cấp đủ theo chế độ quy định.

+ Chi các chế độ, chính sách do Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành bao gồm: phụ cấp cán bộ một cửa; kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; Ban thanh tra nhân dân cấp xã; Ban chấp hành Hội người cao tuổi cấp xã; Ban tuyên giáo đảng uỷ xã; Ban công tác mặt trận thôn; cụm văn hoá dân cư; chi cho những người làm công tác chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng; phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên; kinh phí hoạt động Hội đồng nhân dân (không bao gồm phụ cấp đại biểu Hội đồng nhân dân đã được tính trong nguồn cải cách tiền lương), … Đối với các xã, phường có số thôn, tổ dân phố lớn hơn 7 thì ngân sách phân bổ số kinh phí cho số thôn, tổ dân phố tăng thêm với mức là 29,4 triệu đồng/ thôn, tổ dân phố.

+ Kinh phí hoạt động của những người hoạt động không chuyên trách: Theo Phụ lục chi tiết đính kèm.

+ Đối với mua sắm tài sản có số lượng lớn hoặc có giá trị lớn, sửa chữa lớn trụ sở làm việc được bố trí căn cứ vào quyết định cụ thể và khả năng của ngân sách hàng năm.”

đ) Sửa đổi định mức phân bổ quy định tại khoản 2, Điều 7;

e) Sửa đổi khoản 3, Điều 18 như sau:

Dự phòng ngân sách các cấp được sử dụng để chi phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ cấp bách khác phát sinh ngoài dự toán trong năm ngân sách.

2. Định mức sửa đổi: Theo phụ lục chi tiết đính kèm.

Điều 2. Định mức phân bổ cho các lĩnh vực còn lại áp dụng theo các quy định tại Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Khoá IV.

Điều 3. Nghị quyết này áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 và thời kỳ ổn định ngân sách 2013 - 2015.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ định mức phân bổ hướng dẫn các địa phương, đơn vị xây dựng dự toán chi ngân sách hàng năm bảo đảm đúng thời gian quy định của Luật Ngân sách nhà nước; Chủ động cân đối nguồn ngân sách khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chế độ, chính sách mới.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Khóa V, kỳ họp thứ 4 thông qua./.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Trần An Khánh
Số ký hiệu: 01/2012/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 28/06/2012
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính
Số Công Báo: 31+32
Năm Công Báo: 2012
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa