Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 126
Lượt truy cập: 27658042

Quyết định số 2318/QĐ-UBND về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 2318/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường và Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1772/STNMT-VP ngày 06 tháng 5 năm 2021 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1917/TTr-SNV ngày 09 tháng 8 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường như sau:

1. Vị trí và chức năng

a) Chi cục Quản lý đất đai là tổ chức trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác quản lý về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh, bao gồm các lĩnh vực: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đăng ký thống kê; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; quản lý nhà nước về giá đất, bồi thường tái định cư và việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật.

b) Chi cục Quản lý đất đai có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở và kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Về lĩnh vực đất đai:

a) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực đất đai đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh, tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh;

c) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp huyện trình, báo cáo kết quả thẩm định để Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện đã được phê duyệt; báo cáo đề xuất Giám đốc Sở xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý các vi phạm;

d) Xây dựng dự thảo quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; điều kiện tách thửa, hợp thửa theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;

đ) Giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp các dự án để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận thông qua các dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và các dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo thẩm quyền;

e) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các địa phương về chính sách pháp luật đất đai cho tổ chức và hộ gia đình, cá nhân;

g) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định nhu cầu sử dụng đất đối với hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất đối với đất ngoài khu công nghiệp; báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ để Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét quyết định;

h) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ để Giám đốc Sở quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định;

i) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môỉ trường báo cáo rà soát quản lý sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với tổ chức sử dụng đất;

k) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thực hiện và hướng dẫn kiểm tra việc điều tra đánh giá tài nguyên đất;

l) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc điều tra, khảo sát, đánh giá, phân hạng đất; chỉ đạo công tác thống kê, kiểm kê đất đai;

m) Chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở và các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai theo nhiệm vụ được phân công. Là đơn vị phối hợp với Thanh tra Sở và các cơ quan có thẩm quyền trong việc thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh;

n) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực đất đai theo nhiệm vụ đã được phân công;

o) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành góp ý thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư; dự án, đồ án quy hoạch;

p) Phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

2.2. Về lĩnh vực giá đất - bồi thường, tái định cư:

a) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; hướng dẫn, kiểm tra việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật;

b) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền;

c) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức xây dựng, điều chính bảng giá đất; bản đồ giá đất trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định; tham mưu giải quyết các vướng mắc về giá đất; giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức xác định giá đất cụ thể theo quy định;

d) Tham gia Hội đồng thẩm định bảng giá đất; Hội đồng thẩm định giá đất; Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

2.3. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.

2.4. Xây dựng và thực hiện chương trình cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Chi cục Quản lý đất đai theo mục tiêu và nội dung, chương trình cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2.5. Quản lý tài chính, tài sản, tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, nhân viên làm việc thuộc Chi cục theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, ủy quyền của Giám đốc Sở và theo quy định của pháp luật.

2.6. Thực hỉện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phân công theo quy định của pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

a) Cơ cấu tổ chức:

Chi cục Quản lý đất đai có Chi Cục trưởng; không quá 02 Phó Chi cục trưởng và các vị trí việc làm công chức chuyên môn nghiệp vụ, hỗ trợ phục vụ.

b) Biên chế của Chi cục nằm trong tổng số biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

1. Chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Quản lý đất đai khi có hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương.

2. Chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi các quy chế, quy định có liên quan thuộc thẩm quyền, đảm bảo cho công tác quản lý, điều hành hoạt động của Chi cục theo đúng quy định của pháp luật; quy định mối quan hệ công tác giữa Chi cục với các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở.

3. Quyết định sắp xếp, phân bổ biên chế, bố trí nhân sự của Chi cục theo đúng nguyên tắc và thủ tục hiện hành.

4. Triển khai rà soát vị trí việc làm, trình Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ thẩm định) phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vị trí việc làm của Chi cục theo cơ cấu tổ chức mới; tổ chức triển khai sau khi được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Tấn TuânSố ký hiệu: 2318/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12/08/2021
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công Báo: 50+51
Năm Công Báo: 2021
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm