Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1612
Lượt truy cập: 26567211

Kế hoạch số 1470/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 1470/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 02 năm 2021

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức
và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

image001.gif


Thực hiện Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin (ATTT) giai đoạn 2021-2025”, theo đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 323/TTr-STTTT ngày 19 tháng 02 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

Việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm ATTT là trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp nhằm thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm ATTT tại cơ quan, tổ chức, địa phương, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội số một cách bền vững.

Công tác tuyên truyền được tiến hành thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, linh hoạt, tận dụng ưu thế của mạng xã hội để nội dung tuyên truyền về bảo đảm ATTT có sức lan tỏa rộng rãi, tạo ra năng lượng tích cực, an toàn trên không gian mạng.

Khuyến khích thu hút các nguồn lực xã hội để thực hiện nhiệm vụ nhằm tạo ra sự lan tỏa, kết nối đa kênh, đa nền tảng, thúc đẩy thay đổi nhận thức về ATTT của người sử dụng.

II. Mục tiêu

1. Mục tiêu tổng quát

a) Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm ATTT tạo được chuyển biển mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần nâng cao năng lực quốc gia về bảo đảm ATTT.

b) Người sử dụng Internet được trang bị đầy đủ nhận thức và các kỹ năng cơ bản về bảo đảm ATTT, thực hiện các thủ tục hành chính hay giao dịch điện tử trên không gian mạng, tham gia chính quyền điện tử, góp phần xây dựng không gian mạng Việt Nam an toàn, tích cực, hiệu quả.

c) Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức nhận thức được vai trò, trách nhiệm bảo đảm ATTT khi triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

d) Cơ quan, tổ chức, cá nhân ưu tiên sử dụng các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ công nghệ thông tin, ATTT trong nước tiêu biểu đã được Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) đánh giá và công bố hoặc bảo trợ.

2. Mục tiêu đến năm 2025

a) 100% các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm ATTT khi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Chính quyền điện tử, đô thị thông minh cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

b) Trên 90% phóng viên hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh được phổ biến về các nguy cơ, hậu quả và trách nhiệm trong vấn đề mất ATTT; xu hướng và tình hình mất ATTT tại Việt Nam và trên thế giới.      .

c) 100% người đứng đầu các cơ quan, tổ chức nhà nước được tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm ATTT trong hoạt động của cơ quan, tổ chức; ý thức được hậu quả cũng như trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra sự cố mất ATTT.

d) 80% cơ quan, tổ chức được tuyên truyền về các sản phẩm, dịch vụ ATTT trong nước.

III. Nội dung tuyên truyền và các nhiệm vụ chính

1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ATTT, như: Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật An toàn thông tin mạng; Luật An ninh mạng; Luật Cơ yếu; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 16 tháng 9 năm 2013 của Ban Bí thư về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng chống phần mềm độc hại; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam; Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử...

- Tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ, nâng cao cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tội phạm mạng và các phần tử xấu lợi dụng các lỗ hổng bảo mật, mất ATTT để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

- Phổ biến hướng dẫn nhận diện các thông tin xuyên tạc, giả mạo trên không gian mạng; đồng thời, khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, tăng cường trang bị kiến thức về pháp luật, xã hội, nâng cao tinh thần cảnh giác, tỉnh táo sàng lọc thông tin để nhận diện rõ thông tin xuyên tạc, giả mạo trên không gian mạng.

- Cảnh báo người sử dụng Internet về nguy cơ, hậu quả của việc mất ATTT. Phổ biến các kỹ năng cơ bản phòng tránh mất ATTT trên không gian mạng (kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân, phòng chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và các phần mềm độc hại,...), các biện pháp ứng cứu, xử lý sự cố mất ATTT.

- Phổ biến các nội dung về ATTT đối với Chính quyền điện tử, đô thị thông minh, giao dịch điện tử; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức về bảo đảm ATTT khi triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

- Thông tin về các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ công nghệ thông tin, ATTT trong nước tiêu biểu đã được Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) đánh giá và công bố hoặc bảo trợ để tổ chức, cá nhân biết và sử dụng.

- Giới thiệu các chuyên gia ATTT trong và ngoài nước có thành tích nổi bật; quảng bá, giới thiệu cơ hội việc làm, tiềm năng, cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực ATTT.

- Các nội dung khác về ATTT theo tài liệu tuyên truyền của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Các nhiệm vụ chính

STT

Nội dung hoạt động

Đơn vị

thực hiện

Đơn vị

phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm ATTT; lan truyền những kiến thức, hành động, thông tin tích cực, định hướng thông tin cho người dùng trên cổng/trang thông tin điện tử, kênh/tài khoản mạng xã hội (Zalo, Youtube, Facebook...) do cơ quan, đơn vị thiết lập; thông qua mạng nội bộ và các hội nghị, hội thảo, cuộc họp của cơ quan, đơn vị

Các sở, ban ngành, cơ quan đoàn thể trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

2021-2025

2

Xây dựng, thiết lập và duy trì thường xuyên các chuyên mục, chuyên trang về ATTT; tăng cường tin, bài, phóng sự, trao đổi, đối thoại, chuyên đề chuyên sâu về ATTT

Các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

2021-2025

3

Thực hiện lồng ghép tuyên truyền, phổ biến về ATTT cho đội ngũ phóng viên, cán bộ thông tin cơ sở thông qua các hội thảo, hội nghị, tập huấn

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

2021-2025

4

Tuyên truyền về bảo đảm ATTT trên hệ thống thông tin cơ sở

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông

2021-2025

5

Xuất bản tài liệu tuyên truyền về ATTT cấp phát cho các điểm cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ mạng hoặc các thiết bị công nghệ thông tin; các khu vực có đông người sử dụng mạng, tại các điểm sử dụng máy tính công cộng, các điểm phủ sóng mạng không dây và truy cập Internet công cộng

Sở Thông tin và    Truyền thông

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan

2021-2025

6

Tổng kết việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về ATTT giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2024-2025

IV. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các sở, ban, ngành, địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành, lồng ghép từ nguồn kinh phí thực hiện một số chương trình, đề án có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc từ nguồn đóng góp, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác.

2. Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng dự toán thực hiện và tổng hợp vào dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm gửi cơ quan tài chính cùng cấp hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

V. Tổ chức thực hiện

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Căn cứ hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thiết lập cổng/trang thông tin điện tử tổng hợp, kênh/tài khoản trên mạng xã hội; các cơ quan báo chí của tỉnh; hệ thống thông tin cơ sở triển khai tuyên truyền về ATTT theo nội dung và nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

- Chỉ đạo Trung tâm Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh xây dựng và triển khai Kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng cơ bản bảo đảm ATTT cho cán bộ, viên chức trong phạm vi cơ quan, đơn vị của mình và tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các khách hàng, người sử dụng dịch vụ.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia các chiến dịch tuyên truyền do Bộ Thông tin và Truyền thông phát động.

- Chủ trì tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh; định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Trên cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và kỹ năng cơ bản bảo đảm ATTT trên không gian mạng tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1907/QĐ-TTg.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch này và tham gia các chiến dịch tuyên truyền do Bộ Thông tin và Truyền thông phát động.

3. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ nội dung và nhiệm vụ tại Kế hoạch này, xây dựng và triển khai tuyên truyền trong phạm vi cơ quan, đơn vị của mình, bảo đảm toàn bộ công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị được trang bị đầy đủ các kỹ năng cần thiết bảo đảm ATTT khi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Chính quyền điện tử.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch này và tham gia các chiến dịch tuyên truyền do Bộ Thông tin và Truyền thông phát động.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh

- Chủ động, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tuyên truyền về ATTT đến người dân, các thành viên, hội viên thuộc phạm vi quản lý với hình thức phù hợp.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch này và tham gia các chiến dịch tuyên truyền do Bộ Thông tin và Truyền thông phát động.

5. Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa

- Căn cứ nội dung và nhiệm vụ tại Kế hoạch này, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện tuyên truyền về ATTT phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Chủ động bố trí thời lượng, thời gian phát sóng chương trình về ATTT phù hợp để thu hút sự quan tâm theo dõi của nhiều đối tượng.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch này và tham gia các chiến dịch tuyên truyền do Bộ Thông tin và Truyền thông phát động.

6. Hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, Internet

- Chủ động tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng cơ bản bảo đảm ATTT cho các hội viên, cán bộ, nhân viên trong đơn vị và tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các khách hàng, người sử dụng dịch vụ.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia các chiến dịch tuyên truyền do Bộ Thông tin và Truyền thông phát động.

Trong quá trình triển khai Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đinh Văn Thiệu

 Số ký hiệu: 1470/KH-UBND
Ngày ban hành: 26/02/2021
Loại văn bản: Văn bản khác
Lĩnh vực: Thông tin và Truyền thông
Số Công Báo: 13
Năm Công Báo: 2021
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm