Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1578
Lượt truy cập: 27518331

Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc bãi bỏ Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 13/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 01/2021/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND
ngày 13/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Khánh Hòa

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa tại Tờ trình số 5547/TTr-CAT-PA03 ngày 22 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 02 năm 2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế, xã hội, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Tấn TuânSố ký hiệu: 01/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/02/2021
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Pháp chế - An ninh - QP
Số Công Báo: 11
Năm Công Báo: 2021
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm