Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 875
Lượt truy cập: 26335304

Quyết định số 3475/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng Nha Trang tại phường Ngọc Hiệp, Nha Trang.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 3475/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Ban Quản lý dự án
các công trình xây dựng Nha Trang tại phường Ngọc Hiệp, Nha Trang

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Nha Trang được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Nha Trang được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2020;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng Nha Trang tại Đơn xin giao đất ngày 17 tháng 12 năm 2020 và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 493/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 22 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng Nha Trang (trụ sở chính tại 139 Thống Nhất, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) 1.548,7 m2 diện tích đất tại phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang để xây dựng Trường Mầm non Lư Cấm (đất cơ sở giáo dục đào tạo).

- Vị trí, ranh giới khu đất xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 112-2020 do Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định ngày 11 tháng 11 năm 2020.

- Thời hạn sử dụng đất: Sau khi xây dựng hoàn thành công trình thì bàn giao lại cho Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang quản lý, sử dụng. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang được sử dụng đất ổn định lâu dài và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, các cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Thông báo cho người sử dụng đất nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật;

b) Giao Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất và chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Ngọc Hiệp thực hiện việc cắm mốc bàn giao đất ngoài thực địa cho người sử dụng đất.

3. Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang có trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ sau:

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ngọc Hiệp có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc người sử dụng đất chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, việc xây dựng các công trình lấn, chiếm đất, sử dụng đất không đúng mục đích đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất tại Điều 1 Quyết định này. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang xử lý theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Trung tâm Công báo tỉnh Khánh Hòa; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa; Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ngọc Hiệp; Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng Nha Trang và Thủ trưởng các ngành, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Lê Hữu Hoàng

Số ký hiệu: 3475/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25/12/2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Số Công Báo: 03+04
Năm Công Báo: 2021
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm