Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 872
Lượt truy cập: 26335273

Quyết định số 3411/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Biển Ngọc gia hạn thuê đất tại đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang để kinh doanh nhà hàng, dịch vụ du lịch.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 3411/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho Công Ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ
Biển Ngọc gia hạn thuê đất tại đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hòa,
thành phố Nha trang để kinh doanh nhà hàng, dịch vụ du lịch

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Theo Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Biển Ngọc đề ngày 22 tháng 10 năm 2020 và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 450/TTr-STNMT-CCQLĐĐ.NV ngày 19 tháng 11 năm 2020; Văn bản số 5471/STNMT-CCQLĐĐ ngày 18 tháng 12  năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Biển Ngọc (trụ sở chính tại số 08 Lê Đại Hành, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) gia hạn thuê 1.000,0 m2 đất tại đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang để kinh doanh nhà hàng, dịch vụ du lịch (đất thương mại, dịch vụ).      

Vị trí, ranh giới, kích thước khu đất được xác định theo Sơ đồ thửa đất tại trang bổ sung được Sở Tài nguyên và Môi trường xác lập ngày 09 tháng 4 năm 2009 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T-00200 QSDĐ/KH ngày 05 tháng 4 năm 2004.

Thời gian gia hạn thuê đất: Đến hết ngày 11 tháng 01 năm 2051 (ngày kết thúc thời hạn thuê đất theo Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Biển Ngọc thuê đất bổ sung tại phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang để sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ, du lịch).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, các cơ quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Thông báo cho người sử dụng đất nộp phí và lệ phí theo quy định.

b) Ký hợp đồng thuê tổ chức tư vấn và tổ chức tư vấn thực hiện việc xác định giá đất phát hành chứng thư thẩm định giá (đối với trường hợp giá trị khu đất từ 20 tỷ đồng trở lên).

c) Chuyển thông tin cho Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa trong vòng 1 ngày kể từ ngày ký Quyết định (đối với trường hợp giá trị khu đất nhỏ hơn 20 tỷ đồng).

d) Ký hợp đồng thuê đất với người sử dụng đất theo quy định.

đ) Giao Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính và thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Khánh Hòa thực hiện thẩm định chứng thư thẩm định giá đất và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả (đối với trường hợp giá trị khu đất từ 20 tỷ đồng trở lên).

3. Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa: Xác định và ban hành thông báo nghĩa vụ tiền thuê đất trong vòng 3 ngày kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển thông tin địa chính (đối với trường hợp giá trị khu đất nhỏ hơn 20 tỷ đồng).

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch: Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Trung tâm Công báo tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh; Chi Cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Nha Trang; Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang; Chủ tịch: Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Hòa; Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Biển Ngọc và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Lê Hữu HoàngSố ký hiệu: 3411/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22/12/2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Số Công Báo: 03+04
Năm Công Báo: 2021
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm