Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2561
Lượt truy cập: 26082173

Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh nội dung giao đất có thu tiền sang thuê đất tại Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 1649/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh nội dung giao đất có thu tiền sang thuê đất
tại Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2014
của Ủy ban nhân dân tỉnh

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mỹ Anh NT sử dụng tại lô D9a1-D9a2 thuộc Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm và giao đất có thu tiền sử dụng đất; cho thuê đất cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mỹ Mỹ Resort để thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Mỹ Mỹ Resort;

Căn cứ Thông báo số 410/TB-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thông báo kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư xây dựng tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh;

Căn cứ Quyết định số 2733/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh tính chất sử dụng đất, mật độ xây dựng tại Quyết định số 1224/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu du lịch nghỉ dưỡng Mỹ Mỹ Resort tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm;

Căn cứ Thông báo số 154/TB-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thông báo kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh về xử lý vướng mắc liên quan đến các dự án tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh;

Căn cứ Thông báo số 245/TB-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thông báo kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo việc điều chỉnh dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Mỹ Mỹ Resort tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh;

Theo Văn bản số 33-2020-CV-CRV ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Carava Resort về việc xin điều chỉnh loại đất ở không hình thành đơn vị ở thành đất thương mại dịch vụ và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 2547/STNMT-CCQLĐĐ.NV ngày 23 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nội dung giao đất có thu tiền sử dụng đất tại Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

- Nội dung trước khi điều chỉnh:

Giao 85.085,0 m2 đất để xây dựng biệt thự - căn hộ nghỉ dưỡng (đất ở nông thôn, không hình thành đơn vị ở).

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Những hạn chế về quyền của người sử dụng đất: Phải thực hiện đúng quy định tại điểm 2 khoản V Điều 1 Quyết định số 1548/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch (1/500) Khu biệt thự du lịch biển Bãi Dài (nay là Khu du lịch nghỉ dưỡng Mỹ Mỹ Resort).

- Nội dung sau khi điều chỉnh:

Cho thuê 85.085,0 m2 đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê (đất thương mại dịch vụ);

Thời hạn thuê đất: Kể từ ngày 28 tháng 7 năm 2014 đến hết ngày 28 tháng 3 năm 2064 (ngày kết thúc dự án theo Giấy chứng nhận đầu tư).

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, các cơ quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Thông báo cho người sử dụng đất nộp phí và lệ phí theo quy định pháp luật;

b) Ký hợp đồng thuê tổ chức tư vấn và tổ chức tư vấn thực hiện việc xác định giá đất phát hành chứng thư thẩm định giá theo quy định (đối với trường hợp giá trị khu đất từ 20 tỷ đồng trở lên);

c) Chuyển thông tin cho Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa theo quy định (đối với trường hợp giá trị khu đất nhỏ hơn 20 tỷ đồng);

d) Ký hợp đồng thuê đất đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Carava Resort sau khi nhận được Thông báo đơn giá thuê đất;

đ) Giao Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa thu hồi, xử lý các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Carava Resort của dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Mỹ Mỹ Resort và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. Hội đồng thẩm định giá thực hiện thẩm định chứng thư thẩm định giá và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả (đối với trường hợp giá trị khu đất từ 20 tỷ đồng trở lên) không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được chứng thư thẩm định giá.

3. Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

- Xác định và ban hành thông báo nghĩa vụ tiền thuê đất trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định phê duyệt giá đất (đối với trường hợp giá trị khu đất từ 20 tỷ đồng trở lên), kể từ ngày nhận được thông tin (đối với trường hợp giá trị khu đất dưới 20 tỷ đồng);

- Xử lý tiền sử dụng đất theo quy định.

Điều 3. Các điều, khoản còn lại của Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Du lịch; Giám Đốc Trung tâm Công báo tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa; Chi Cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cam Lâm; Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cam Lâm; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cam Hải Đông; Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Carava Resort và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Lê Hữu Hoàng

Số ký hiệu: 1649/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08/07/2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Số Công Báo: 38
Năm Công Báo: 2020
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm