Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2637
Lượt truy cập: 26082299

Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 1617/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 03 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 15/2015/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1356/TTr-SNV ngày 17 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở hợp nhất Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ với Phòng Công chức, viên chức thành Phòng Tổ chức, biên chế - Công chức, viên chức.

Điều 2. Sửa đổi khoản 3, Điều 1 Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa như sau:

1. Lãnh đạo Sở: Có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

2. Các đơn vị thuộc Sở:

- Phòng Tổ chức, biên chế - Công chức, viên chức;

- Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên;

- Phòng Cải cách hành chính;

- Văn phòng;

- Thanh tra.

3. Các cơ quan trực thuộc Sở:

- Ban Thi đua - Khen thưởng;

- Ban Tôn giáo;

- Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

Điều 3. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm:

1. Sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự của Sở Nội vụ bảo đảm đúng nguyên tắc và thủ tục hiện hành sau khi kiện toàn cơ cấu tổ chức.

2. Ban hành Quy chế làm việc của Sở, quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị thuộc Sở và quản lý, chỉ đạo việc thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ khoản 3 Điều 1 Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Tấn Tuân

Số ký hiệu: 1617/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 03/07/2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công Báo: 38
Năm Công Báo: 2020
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm