Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 4413
Lượt truy cập: 24071980

Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 857/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 16 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh mục vị trí việc làm
của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh

image001.gif


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016;

Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Công văn số 2051/SVHTT-VP ngày 10 tháng 10 năm 2019 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 532/SNV-TCBC ngày 12 tháng 3 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh như sau:

1. Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành: 04 vị trí

a) Giám đốc;

b) Phó Giám đốc;

c) Trưởng phòng;

d) Phó Trưởng phòng.

2. Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp: 08 vị trí

a) Đạo diễn;

b) Phương pháp viên;

c) Hướng dẫn viên;

d) Biên tập viên;

đ) Tuyên truyền viên;

e) Diễn viên;

g) Họa sĩ;

h) Kỹ thuật viên.

3. Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ: 08 vị trí

a) Hành chính - tổng hợp;

b) Kế toán;

c) Văn thư - lưu trữ;

d) Thủ quỹ - thủ kho;

đ) Quản trị hệ thống;

e) Bảo vệ;

g) Phục vụ;

h) Lái xe.

Tổng cộng: 20 vị trí.

Điều 2. Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm:

1. Chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh xây dựng bản mô tả cụ thể về vị trí việc làm: Năng lực và kỹ năng, tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, văn bằng chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đáp ứng tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp tương ứng, lý luận chính trị, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Sắp xếp, bố trí nhân sự và thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Tấn Tuân

Số ký hiệu: 857/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 16/04/2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công Báo: 27+28
Năm Công Báo: 2020
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa