Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 4936
Lượt truy cập: 24072971

Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện thủ tục hành chính “Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh”.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 842/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
thực hiện thủ tục hành chính "Nộp tiền trồng rừng thay thế
về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh"

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 372/TTr-SNN ngày 19 tháng 02 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa thực hiện thủ tục hành chính “Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh”, mã số thủ tục hành chính: 1.007916.

1. Phạm vi ủy quyền

a) Hướng dẫn các đơn vị, tổ chức và cá nhân về thành phần hồ sơ theo đúng quy định.

b) Tiếp nhận hồ sơ của các đơn vị, tổ chức và cá nhân khi hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

c) Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thẩm định hồ sơ, báo cáo kết quả thẩm định cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

d) Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho đơn vị, tổ chức và cá nhân.

2. Thời hạn ủy quyền: Từ khi Quyết định này có hiệu lực đến khi có Quyết định mới của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Tấn Tuân

Số ký hiệu: 842/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/04/2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công Báo: 27+28
Năm Công Báo: 2020
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa