Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 4698
Lượt truy cập: 24072562

Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm cán bộ.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 829/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm cán bộ

image001.gif


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức, cán bộ tại Thông báo số 931-TB/BTCTU ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 809/TTr-SNV ngày 10 tháng 4 năm 2020 về việc tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm ông Võ Hoàn Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vạn Ninh, đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo và giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thời hạn 5 năm kể từ ngày 04 tháng 5 năm 2020.

Điều 2. Ông Võ Hoàn Hải được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ 0,9 kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và ông Võ Hoàn Hải căn cứ Quyết định thi hành./.

 

CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Tấn Tuân

Số ký hiệu: 829/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/04/2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công Báo: 27+28
Năm Công Báo: 2020
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa