Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1644
Lượt truy cập: 24839252

Quyết định số 3883/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 3883/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Cơ sở Cai nghiện ma túy
tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

image001.gif


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016;

Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 25/2018/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của cơ sở cai nghiện ma túy công lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 2924/SLĐTBXH-VP ngày 12 tháng 11 năm 2019 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 2877/SNV-TCBC ngày 18 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội như sau:

1. Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành: 04 vị trí

a) Giám đốc;

b) Phó Giám đốc;

c) Trưởng phòng;

d) Phó Trưởng phòng.

2. Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp: 07 vị trí

a) Điều trị, phục hồi sức khỏe;

b) Tư vấn, tâm lý trị liệu;

c) Giáo dục phục hồi hành vi;

d) Công tác xã hội;

đ) Lao động trị liệu;

e) Dạy nghề, dạy văn hóa;

g) Quản lý học viên.

3. Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ: 07 vị trí

a) Kế toán;

b) Văn thư, thủ quỹ;

c) Hành chính, quản trị;

d) Tổng hợp;

đ) Lái xe;

e) Bảo vệ;

g) Phục vụ.

Tổng cộng: 18 vị trí.

Điều 2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

1. Chỉ đạo Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Khánh Hòa xây dựng bản mô tả cụ thể về vị trí việc làm: Năng lực và kỹ năng, tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, văn bằng chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đáp ứng tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp tương ứng, lý luận chính trị, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Sắp xếp, bố trí nhân sự và thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3362/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Đắc Tài


Số ký hiệu: 3883/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25/12/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công Báo: 01+02
Năm Công Báo: 2020
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa