Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 3498
Lượt truy cập: 24515270

Quyết định số 3753/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Thương mại Vật liệu Khí đốt Nha Trang quản lý tại phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai năm 2013.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 3753/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 16 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Thương mại Vật liệu
Khí đốt Nha Trang quản lý tại phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang
theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 701/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 28 tháng 11 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 7.424,4 m2 đất (trong đó có 109,9 m2 thuộc quy hoạch giao thông đường bộ) do Công ty Cổ phần Thương mại Vật liệu Khí đốt Nha Trang (trụ sở chính tại 151 Thống Nhất, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) quản lý, sử dụng tại 01 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho thuê tại Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2011) và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý.

- Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo tờ bản đồ trích đo địa chính số 1474/2011/TĐ.BĐ do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh lập ngày 02 tháng 8 năm 2011.

- Lý do thu hồi đất: Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn (Điểm d Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai năm 2013).

- Thời điểm chấm dứt việc sử dụng đất: Kể từ ngày ký Quyết định này.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, các cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1. Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang

a) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Nguyên giao Quyết định này cho Công ty Cổ phần Thương mại Vật liệu Khí đốt Nha Trang; trường hợp Công ty Cổ phần Thương mại Vật liệu Khí đốt Nha Trang không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản; niêm yết Quyết định này tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Nguyên, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư phường Vĩnh Nguyên.

b) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Nguyên xác định cụ thể mốc giới khu đất bị thu hồi và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý theo quy định.

c) Gửi báo cáo kết quả thực hiện thu hồi đất của Công ty Cổ phần Thương mại Vật liệu Khí đốt Nha Trang về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo định kỳ cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Giao Trung tâm Công báo tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm đăng Quyết định này trên trang thông tin điện tử của tỉnh Khánh Hòa.

3. Giao Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho người sử dụng đất (nếu có), cập nhật cơ sở dữ liệu và chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

4. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa quản lý toàn bộ diện tích đất bị thu hồi tại Điều 1 Quyết định này theo quy định.

5. Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa: Truy thu tiền thuê đất và thông báo cho Công ty Cổ phần Thương mại Vật liệu Khí đốt Nha Trang thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

6. Công ty Cổ phần Thương mại Vật liệu Khí đốt Nha Trang

a) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định.

b) Thực hiện di dời tài sản trên đất và bàn giao mặt bằng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang; Chi Cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Nha Trang; Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Nguyên; Giám đốc: Trung tâm Công báo tỉnh, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Thương mại Vật liệu Khí đốt Nha Trang và Thủ trưởng các ngành, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Lê Hữu Hoàng

Số ký hiệu: 3753/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 16/12/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Số Công Báo: 39+40
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa