Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 3782
Lượt truy cập: 24515989

Quyết định số 3733/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 3733/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 13 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;

Căn cứ Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Căn cứ Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Căn cứ Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 657/TTr-STNMT-VP ngày 25 tháng 10 năm 2019 (kèm Đề án số 4807/STNMT-VP ngày 25 tháng 10 năm 2019) và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 2429/SNV-TCBC ngày 29 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường như sau:

a) Sáp nhập Phòng Nước - Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu vào Phòng Khoáng sản và đổi tên thành Phòng Khoáng sản - Nước - Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu;

b) Sáp nhập Phòng Giá đất - Bồi thường tái định cư vào Chi cục Quản lý đất đai;

c) Bỏ các phòng chuyên môn tại các Chi cục và Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường (làm việc theo chế độ Thủ trưởng với chuyên viên).

Điều 2. Sửa đổi Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành như sau:

“3. Cơ cấu tổ chức

3.1. Lãnh đạo Sở: Có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

3.2. Các đơn vị thuộc Sở:

- Văn phòng Sở;

- Thanh tra Sở;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám;

- Phòng Khoáng sản - Nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu.

3.3. Các cơ quan trực thuộc Sở:

- Chi cục Bảo vệ môi trường (không tổ chức phòng);

- Chi cục Quản lý đất đai (không tổ chức phòng);

- Chi cục Biển và Hải đảo (không tổ chức phòng).

3.4. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở:

- Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường (không tổ chức phòng);

- Trung tâm Phát triển quỹ đất;

- Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường;

- Văn phòng Đăng ký đất đai.

Điều 3. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

1. Sắp xếp tổ chức, bố trí nhân sự các tổ chức thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường bảo đảm đúng nguyên tắc và thủ tục hiện hành.

2. Ban hành Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường, quy định mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc.

3. Xây dựng phương án tổ chức lại cơ quan hành chính (Chi cục) và đơn vị sự nghiệp trực thuộc (Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường) trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Đắc Tài

Số ký hiệu: 3733/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/12/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công Báo: 39+40
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa