Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 3695
Lượt truy cập: 24515750

Quyết định số 3657/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc giao đất cho Chi hội Tin lành Suối Cát để xây dựng công trình tôn giáo tại xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 3657/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 03 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao đất cho Chi hội Tin lành Suối Cát để xây dựng
công trình tôn giáo tại xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Văn bản số 3085/UBND-XDNĐ ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng nhà thờ tại xã Suối Cát, huyện Cam Lâm;

Căn cứ Quyết định số 4114/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Cam Lâm;

Căn cứ Văn bản số 11311/UBND-XDNĐ ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh nội dung Văn bản số 3085/UBND-XDNĐ ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ quyển Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng do Chi hội Tin lành Suối Cát lập ngày 07 tháng 11 năm 2018;

Xét Đơn xin giao đất ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chi hội Tin lành Suối Cát, đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 700/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 28 tháng 11 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Chi hội Tin lành Suối Cát (địa chỉ trụ sở tại thôn Suối Lau 2, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) 1.216 m2 đất (không bao gồm 72,8 m2 thuộc quy hoạch giao thông) tại thôn Suối Lau 2, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình tôn giáo Chi hội Tin lành Suối Cát (đất cơ sở tôn giáo).

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Vị trí, ranh giới thửa đất: Thửa đất số 143, tờ bản đồ số 45 xã Suối Cát, theo tờ trích lục bản đồ địa chính (kèm theo tờ kiểm tra quy hoạch) do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa xác nhận ngày 18 tháng 9 năm 2019 (không bao gồm 72,8 m2 thuộc quy hoạch giao thông).

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, các cơ quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Thông báo cho người được giao đất nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật;

b) Giao Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Chi hội Tin lành Suối Cát; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm

a) Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cam Lâm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Suối Cát xác định cụ thể mốc giới khu đất và bàn giao đất trên thực địa trước ngày 12 tháng 12 năm 2019.

b) Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Suối Cát có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc người sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất tại Điều 1 Quyết định này. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xử lý theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa; Giám đốc Trung tâm Công báo tỉnh Khánh Hòa; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa; Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cam Lâm; Chi Cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cam Lâm; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Suối Cát; người đứng đầu Chi hội Tin lành Suối Cát và Thủ trưởng các ngành, các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Lê Hữu Hoàng

Số ký hiệu: 3657/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 03/12/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Số Công Báo: 39+40
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa