Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 3640
Lượt truy cập: 24515592

Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc bãi bỏ Chỉ thị số 24/2009/CT-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường hiệu lực xử lý các sai phạm qua thanh tra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 18/2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ Chỉ thị số 24/2009/CT-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2009
của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường hiệu lực xử lý
các sai phạm qua thanh tra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa tại Tờ trình số 12/TTr-TTT ngày 30 tháng 8 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Chỉ thị số 24/2009/CT-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường hiệu lực xử lý các sai phạm qua thanh tra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Lê Đức VinhSố ký hiệu: 18/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11/10/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Pháp chế - An ninh - QP
Số Công Báo: 34
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa