Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2379
Lượt truy cập: 23242297

Quyết định số 2754/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc cho phép Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xăng dầu Duyên Phúc chuyển mục đích sử dụng đất tại xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa để thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu Duyên Phúc.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 2754/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xăng dầu Duyên Phúc
chuyển mục đích sử dụng đất tại xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa
để thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu Duyên Phúc

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐNĐ ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư số 311/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4109/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018;

Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 3851536666 ngày 21 tháng 02 năm 2017, thay đổi lần thứ 02 ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong;

Xét đề nghị của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xăng dầu Duyên Phúc tại Đơn đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất ngày 18 tháng 02 năm 2019 và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 3511/STNMT-CCQLĐĐ ngày 05 tháng 8 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xăng dầu Duyên Phúc (có trụ sở chính tại thôn Bình Thành, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) được chuyển mục sử dụng đất tại các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CK 783716, CK 783720 ngày 12 tháng 02 năm 2018, CH 412936 ngày 18 tháng 7 năm 2017 từ đất trồng lúa nước còn lại với diện tích 1.354 m2 (trong đó phần diện tích xin chuyển mục  đích là: 1.200 m2; phần diện tích thuộc quy hoạch đường: 154 m2), (thuộc ranh giới dự án Cửa hàng xăng dầu Duyên Phúc có tổng diện tích 1.528,1 m2) sang đất thương mại, dịch vụ tại thôn Xuân Mỹ, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa để thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu Duyên Phúc (đất thương mại, dịch vụ).

Thời hạn thuê đất: 30 năm, kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2017 (ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư).

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 03/2019, tỷ lệ 1/500 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh lập ngày 02 tháng 8 năm 2019.

Hình thức cho thuê đất:

- Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần: 1.200 m2;

- Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm: 154 m2.

Hạn chế về quyền sử dụng đất: Đối với phần diện tích thuộc quy hoạch đường, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xăng dầu Duyên Phúc sử dụng đất theo hiện trạng, không được đầu tư xây dựng mới các công trình trên đất, chấp hành bàn giao đất khi Nhà nước thu hồi thực hiện quy hoạch và không được bồi thường.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, các cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Thông báo cho người sử dụng đất nộp tiền thuê đất và phí, lệ phí theo quy định của pháp luật hiện hành;

b) Ký hợp đồng thuê tổ chức tư vấn và tổ chức tư vấn thực hiện việc xác định giá đất phát hành chứng thư thẩm định giá trước ngày 25 tháng 9 năm 2019 (đối với trường hợp giá trị khu đất từ 30 tỷ đồng trở lên);

c) Chuyển thông tin cho Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong xác định nghĩa vụ tài chính trước ngày 04 tháng 9 năm 2019 (đối với trường hợp giá trị khu đất dưới 30 tỷ đồng);

d) Ký hợp đồng thuê đất với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xăng dầu Duyên Phúc trước ngày 22 tháng 10 năm 2019 (đối với trường hợp giá trị khu đất từ 30 tỷ đồng trở lên); trước ngày 11 tháng 9 năm 2019 (đối với trường hợp giá trị khu đất dưới 30 tỷ đồng);

đ) Giao Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa chỉnh lý hoặc thu hồi, xử lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp số CK 783716, CK 783720 ngày 12 tháng 02 năm 2018 và CH 412936 ngày 18 tháng 7 năm 2017 và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính và chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Khánh Hòa thực hiện thẩm định chứng thư thẩm định giá đất và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả trước ngày 18 tháng 10 năm 2019 (đối với trường hợp giá trị khu đất từ 30 tỷ đồng trở lên).

3. Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong xác định và ban hành thông báo nghĩa vụ tiền thuê đất trước ngày 09 tháng 9 năm 2019 (đối với trường hợp giá trị khu đất dưới 30 tỷ đồng).

4. Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa có trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ninh Hòa phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Ninh Thọ xác định cụ thể mốc giới khu đất cho thuê và bàn giao đất trên thực địa trước ngày 30 tháng 8 năm 2019.

b) Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ninh Thọ có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc người sử dụng đất chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho thuê tại Điều 1 Quyết định này. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa xử lý theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Trung tâm Công báo tỉnh Khánh Hòa; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa; Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ninh Hòa; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ninh Thọ; Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xăng dầu Duyên Phúc và Thủ trưởng các ngành, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đào Công Thiên

Số ký hiệu: 2754/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/08/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Số Công Báo: 30
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm