Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2761
Lượt truy cập: 23141701

Quyết định số 2741/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Trường Mầm non Ninh Hưng để xây dựng cơ sở giáo dục tại xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 2741/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Trường mầm non Ninh Hưng
để xây dựng cơ sở giáo dục tại xã Ninh Hưng, Ninh Hòa

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất bổ sung năm 2019 của thị xã Ninh Hòa được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2019;

Xét đề nghị của Trường Mầm non Ninh Hưng tại Đơn xin giao đất ngày 18 tháng 4 năm 2019 và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 558/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 16 tháng 8 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Trường Mầm non Ninh Hưng (trụ sở chính tại thôn Tân Hưng, xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) 3.666,7 m2 diện tích đất tại xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa để xây dựng công trình Trường Mầm non Ninh Hưng (đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo).

- Vị trí, ranh giới khu đất xác định theo Trích lục bản đồ địa chính thửa đất số 955, tờ bản đồ số 03 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh lập ngày 09 tháng 4 năm 2019.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, các cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Thông báo cho người sử dụng đất nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật;

b) Giao Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất và chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ninh Hòa phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Ninh Hưng thực hiện việc cắm mốc bàn giao đất ngoài thực địa cho người sử dụng đất, thời gian hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2019.

3. Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa có trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ sau:

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ninh Hưng có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc người sử dụng đất chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, việc xây dựng các công trình lấn, chiếm đất, sử dụng đất không đúng mục đích đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất tại Điều 1 Quyết định này. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa xử lý theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Trung tâm Công báo tỉnh Khánh Hòa; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa; Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ninh Hòa; Trường phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ninh Hòa; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ninh Hưng; Hiệu trưởng Trường Mầm non Ninh Hưng và Thủ trưởng các ngành, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Đắc Tài

Số ký hiệu: 2741/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Số Công Báo: 30
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm