Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2104
Lượt truy cập: 23241835

Quyết định số 2737/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Du lịch Hòn Một tại phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 2737/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Du lịch Hòn Một
tại phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Thông báo số 501-TB/TU ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số vấn đề kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 2678/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Nha Trang;

Xét Đơn xin giao đất ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Công ty Cổ phần Du lịch Hòn Một, đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 557/TTr-STNMT-CCQLĐĐ.NV ngày 16 tháng 8 năm 2019 và Văn bản số 3792/STNMT-CCQLĐĐ.NV ngày 21 tháng 8 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Du lịch Hòn Một để thực hiện dự án đầu tư các tuyến đường, hạ tầng kỹ thuật bến tàu du lịch và các công trình phụ trợ tại phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang. (Đất sử dụng vào mục đích công cộng không có mục đích kinh doanh).

- Diện tích đất: 21.004,9 m2.

- Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Mảnh trích đo địa chính khu đất số 60-2019 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa duyệt ngày 22 tháng 7 năm 2019.

- Thời hạn sử dụng đất: Sau khi hoàn thành việc xây dựng dự án đầu tư các tuyến đường, hạ tầng kỹ thuật bến tàu du lịch và các công trình phụ trợ theo thiết kế cơ sở được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Công ty Cổ phần Du lịch Hòn Một có trách nhiệm bàn giao đất, công trình cho Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang quản lý, sử dụng theo quy định.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1. Thông báo cho người được giao đất nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.

2. Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định (nếu có) và thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính.

3. Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang có trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Trường xác định cụ thể mốc giới khu đất được giao và bàn giao đất trên thực địa trước ngày 04 tháng 9 năm 2019.

b) Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Trường có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc người sử dụng đất chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Điều 1 Quyết định này. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xử lý theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Trung tâm Công báo tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Giao thông vận tải; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang; Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Trường; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa, Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Hòn Một và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đào Công Thiên

Số ký hiệu: 2737/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Số Công Báo: 30
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm