Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 939
Lượt truy cập: 26928965

Quyết định số 2678/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Nha Trang.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 2678/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019
của thành phố Nha Trang

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất bổ sung để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác bổ sung trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 4108/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Nha Trang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số   3478/STNMT-CCQLĐĐ ngày 01 tháng 8 năm 2019 về việc đề nghị phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Nha Trang với các công trình, dự án như sau:

STT

Tên dự án, công trình

Tổng diện tích (ha)

Địa điểm (cấp xã, phường)

1

Nhà máy sản xuất cà phê Mê Trang (Công ty Cổ phần Cà phê Mê Trang)

0,29

Xã Vĩnh Phương

2

Xây dựng kè và đường dọc sông Cái

14,00

Phường Vạn Thắng, phường Ngọc Hiệp

3

Nâng cấp, mở rộng tràn Rọc Dài

0,15

Xã Vĩnh Thạnh

4

Khu đô thị Vĩnh Trung

14,00

Xã Vĩnh Trung

5

Trung tâm du lịch suối khoáng nóng Tháp Bà (phần mở rộng)

7,20

Phường Ngọc Hiệp

6

Trung tâm bến du thuyền hoàng gia (tầng hầm nối khối nhà A-B)

0,16

Phường Vĩnh Hòa

7

Khu đô thị Lê Hồng Phong 1

9,93

Phường Phước Hải, phường Phước Long và xã Vĩnh Thái

8

Khu đô thị Lê Hồng Phong 2

13,48

Phường Phước Hải, xã Vĩnh Thái

9

Khai thác nước khoáng phục vụ ngâm tắm (Công ty Cổ phần Du lịch khoáng nóng Nha Trang Seafoods-F17)

0,16

Xã Vĩnh Phương

10

Khai thác nước khoáng phục vụ ngâm tắm (Công ty Cổ phần Du lịch khoáng nóng Nha Trang Seafoods-F17)

0,18

Xã Vĩnh Ngọc

11

Dự án các tuyến đường, hạ tầng kỹ thuật bến tàu du lịch và các công trình phụ trợ 

2,7

Phường Vĩnh Trường

2. Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 4108/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 theo quy định, tham mưu thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang có trách nhiệm:

- Tổ chức công bố công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019; đôn đốc chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 đã được phê duyệt bổ sung;

- Thực hiện các thủ tục để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng nội dung bổ sung Kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt và cập nhật các dự án trên vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Nha Trang theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định.

3. Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm đăng Quyết định này trên trang thông tin điện tử.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Lê Đức Vinh

Số ký hiệu: 2678/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19/08/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Số Công Báo: 30
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm