Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2794
Lượt truy cập: 23141909

Quyết định số 2444/QĐ-BCĐ ngày 30/7/2019 của Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa.

UBND TỈNH KHÁNH HÒA

BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 2444/QĐ-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 7 năm 2019QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo
xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa

image001.gif


TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ

TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Quyết định số 3270A/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 520/TTr-STTTT ngày 27 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa; thành viên Tổ giúp việc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TRƯỞNG BAN

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Lê Đức VinhSố ký hiệu: 2444/QĐ-BCĐ
Ngày ban hành: 30/07/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công Báo: 26+27
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm