Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2778
Lượt truy cập: 23141746

Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh diện tích tại Điều 1 Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 2538/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh diện tích tại Điều 1 Quyết định số 1989/QĐ-UBND
ngày 20 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
tại phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Công an tỉnh Khánh Hòa để xây dựng trụ sở làm việc Công an phường Ninh Hà tại phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa;

Xét đề nghị của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tại Văn bản số 553/VPĐKĐĐ-NV ngày 25 tháng 6 năm 2019 và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 2985/STNMT-CCQLĐĐ ngày 05 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh diện tích tại Điều 1 Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Công an tỉnh Khánh Hòa để xây dựng trụ sở làm việc Công an phường Ninh Hà tại phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa như sau:

Diện tích: 1.405,4 m2 (đã trừ 440,2 m2 đất thuộc quy hoạch giao thông).

Vị trí, ranh giới khu đất xác định theo mảnh trích đo địa chính số 02-2019 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh lập ngày 25 tháng 6 năm 2019.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Điều 2. Các nội dung khác của Quyết định 1989/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Trung tâm Công báo tỉnh Khánh Hòa; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa; Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ninh Hòa; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ninh Hà; Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa và Thủ trưởng các ngành, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Lê Đức Vinh

Số ký hiệu: 2538/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06/08/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Số Công Báo: 26+27
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm