Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2867
Lượt truy cập: 23142094

Quyết định số 2474/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thu hồi đất nông nghiệp đã hết hạn tại xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang quản lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 2474/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất nông nghiệp đã hết hạn tại xã Vĩnh Thạnh,
thành phố Nha Trang giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất
thành phố Nha Trang quản lý

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Văn bản số 5098/UBND-XDNĐ ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thuê đất làm văn phòng làm việc của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 473/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 10 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 273,0 m2 đất trồng cây lâu năm thuộc thửa đất số 362, tờ bản đồ số 3a, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T-01129 ngày 18 tháng 01 năm 2008 (diện tích đo đạc thực tế 259,2 m2).

Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi (đất nông nghiệp) được xác định theo Mảnh trích đo địa chính khu đất số 58/2018/TĐ.BĐ, tỷ lệ 1/500 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa xác lập ngày 17 tháng 5 năm 2018.

Lý do thu hồi đất: Đất được Nhà nước giao đất có thời hạn nhưng không được gia hạn (theo Điểm d Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai).

Thời điểm chấm dứt sử dụng đất: Kể từ ngày ký Quyết định.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, các cơ quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

Giao Văn phòng Đăng ký Đất đai Khánh Hòa chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T-01129 ngày 18 tháng 01 năm 2008 hoặc cấp lại mới cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á; thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang

a) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thạnh giao Quyết định này cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á; trường hợp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản; niêm yết Quyết định này tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thạnh và tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư xã Vĩnh Thạnh.

b) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thạnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang và các cơ quan, đơn vị liên quan xác định cụ thể mốc giới khu đất thu hồi và bàn giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang quản lý theo quy định.

c) Báo cáo kết quả thực hiện thu hồi đất của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo định kỳ cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang quản lý toàn bộ diện tích đất thu hồi tại Điều 1 Quyết định này theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Trung tâm Công báo tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh; Chi Cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Nha Trang; Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thạnh; Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đào Công Thiên

Số ký hiệu: 2474/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 01/08/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Số Công Báo: 26+27
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm