Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2683
Lượt truy cập: 23141410

Quyết định số 2353/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh diện tích tại Điều 1 Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 2353/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh diện tích tại Điều 1 Quyết định số 3379/QĐ-UBND
ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh
tại xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa tại Văn bản số 389/CtyĐB-HC ngày 16 tháng 7 năm 2018 và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 2831/STNMT-CCQLĐĐ ngày 03 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh diện tích tại Điều 1 Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc cho Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa thuê đất để khai thác khoáng sản đá Tuf dacit làm vật liệu xây dựng thông thường như sau:

Diện tích: 42.320,4 m2.

Vị trí, ranh giới khu đất xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 38-2019, tỷ lệ 1/1000 do Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 30 tháng 5 năm 2019.

Thời hạn thuê đất: Đến ngày 27 tháng 7 năm 2031.

Điều 2. Các nội dung khác của Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Trung tâm Công báo tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa; Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phương; Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đào Công ThiênSố ký hiệu: 2353/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18/07/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Số Công Báo: 26+27
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm