Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2728
Lượt truy cập: 23141603

Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc giao đất cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành Mỹ tại phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh để thực hiện dự án xây dựng Khu nhà ở xã hội Cam Ranh.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 2276/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao đất cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành Mỹ
tại phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh để thực hiện dự án
xây dựng Khu nhà ở xã hội Cam Ranh

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Cam Ranh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4074/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017;

Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư số 963/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2052407708 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 17 tháng 4 năm 2018;

Căn cứ Giấy phép quy hoạch số 67/GPQH-SXD ngày 14 tháng 9 năm 2018;

Xét Đơn xin giao đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành Mỹ đề ngày 01 tháng 4 năm 2019 và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 348/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 03 tháng 6 năm 2019 và Văn bản số 2821/STNMT-CCQLĐĐ.NV ngày 02 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao đất cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành Mỹ (trụ sở chính tại Km2, Quốc lộ 1, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) tại phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh để thực hiện dự án xây dựng Khu nhà ở xã hội Cam Ranh, cụ thể:

- Diện tích đất giao (đợt 1): 21.338,5 m2, trong đó:

Giao 10.419,l m2 đất có thu tiền sử dụng đất để xây dụng nhà ở (đất ở đô thị), gồm: Đất xây dựng nhà ở xã hội thấp tầng 5.707,7 m2, đất xây dựng nhà ở xã hội cao tầng 2.622,4 m2, đất xây dựng nhà ở thương mại 2.089,0 m2). Thời hạn sử dụng đất: Kể từ ngày ký Quyết định đến ngày 11 tháng 4 năm 2068. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Giao 10.919,4 m2 đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, gồm: Đất cây xanh công viên 4.484,4 m2, đất cây xanh cách lý 794,l m2, đất giao thông 5.191,5 m2, đất giáo dục 449,4 m2. Thời hạn sử dụng đất: Sau khi xây dựng xong hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch và dự án được duyệt, bàn giao cho địa phương quản lý.

- Vị trí, ranh giới khu đất (giao đợt 1) xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 27-2019, tỷ lệ 1/1000 do Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa lập ngày 10 tháng 3 năm 2019 đã được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 11 tháng 3 năm 2019.

- Thời điểm tính tiền sử dụng đất: Kể từ ngày ký Quyết định này.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, các cơ quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Thông báo cho người sử dụng đất nộp phí và lệ phí theo quy định.

b) Ký hợp đồng thuê tổ chức tư vấn và tổ chức tư vấn thực hiện việc xác định giá đất phát hành chứng thư thẩm định giá trước ngày 31 tháng 7 năm 2019 (đối với trường hợp giá trị khu đất từ 20 tỷ đồng trở lên).

c) Chuyển thông tin cho Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa trước ngày 10 tháng 7 năm 2019 (đối với trường hợp giá trị khu đất nhỏ hơn 20 tỷ đồng).

d) Giao Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính; thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Khánh Hòa thực hiện thẩm định chứng thư thẩm định giá đất và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả trước ngày 23 tháng 8 năm 2019 (đối với trường hợp giá trị khu đất từ 20 tỷ đồng trở lên).

3. Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa xác định và ban hành thông báo nghĩa vụ tiền sử dụng đất trước ngày 15 tháng 7 năm 2019 (đối với trường hợp giá trị khu đất nhỏ hơn 20 tỷ đồng).

4. Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh có trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Cam Ranh phối hợp Ủy ban nhân dân phường Cam Lộc và các đơn vị liên quan xác định cụ thể mốc giới khu đất và bàn giao đất cho người được sử dụng đất trên thực địa trước ngày 15 tháng 7 năm 2019.

b) Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cam Lộc có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc người sử dụng đất chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nêu trên. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh xử lý theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Trung tâm Công báo tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh; Chi Cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Cam Ranh; Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Cam Ranh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cam Lộc; Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành Mỹ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đào Công Thiên

Số ký hiệu: 2276/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 09/07/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Số Công Báo: 26+27
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm