Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2652
Lượt truy cập: 23141351

Quyết định số 2272/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc cho phép Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa được gia hạn sử dụng đất tại xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 2272/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép Công ty CP Đô thị Ninh Hòa được gia hạn
sử dụng đất tại xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Xét Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 462/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 04 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa (trụ sở chính tại 198 đường 16/7, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) được gia hạn sử dụng đất tại Quyết định số 3465/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh và tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BU 204385 do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp ngày 09 tháng 4 năm 2015 tại xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa để sử dụng vào mục đích đất bãi thải, xử lý chất thải (đất bãi thải, xử lý chất thải).

- Diện tích đất: 31.720 m2.

- Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo sơ đồ khu đất tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BU 204385 do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp ngày 09 tháng 4 năm 2015.

- Thời hạn sử dụng đất: Đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2067.

- Thời điểm tính tiền sử dụng đất: Ngày 18 tháng 12 năm 2019.

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, các cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Thông báo cho người sử dụng đất nộp tiền thuê đất và phí, lệ phí theo quy định của pháp luật hiện hành;

b) Ký hợp đồng thuê tổ chức tư vấn và tổ chức tư vấn thực hiện việc xác định giá đất phát hành chứng thư thẩm định giá trước ngày 02 tháng 8 năm 2019 (đối với trường hợp giá trị khu đất từ 30 tỷ đồng trở lên);

c) Chuyển thông tin cho Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong xác định nghĩa vụ tài chính trước ngày 12 tháng 7 năm 2019 (đối với trường hợp giá trị khu đất dưới 30 tỷ đồng);

d) Ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa trước ngày 29 tháng 8 năm 2019 (đối với trường hợp giá trị khu đất từ 30 tỷ đồng trở lên); trước ngày 19 tháng 7 năm 2019 (đối với trường hợp giá trị khu đất dưới 30 tỷ đồng);

đ) Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa chỉnh lý biến động thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BU 204385 do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp ngày 09 tháng 4 năm 2015 hoặc trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (đối với trường hợp cấp đổi) và thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Khánh Hòa thực hiện thẩm định chứng thư thẩm định giá đất và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả trước ngày 27 tháng 8 năm 2019 (đối với trường hợp giá trị khu đất từ 30 tỷ đồng trở lên).

3. Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong xác định và ban hành thông báo nghĩa vụ tiền thuê đất trước ngày 17 tháng 7 năm 2019 (đối với trường hợp giá trị khu đất dưới 30 tỷ đồng).

4. Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa có trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ sau:

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ninh An có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc người sử dụng đất chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho thuê tại Điều 1 Quyết định này. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã xử lý theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Trung tâm Công báo tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa; Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ninh Hòa; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ninh An; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa, Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đào Công Thiên

Số ký hiệu: 2272/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 09/07/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Số Công Báo: 26+27
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm