Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2774
Lượt truy cập: 23141780

Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc giao đất cho Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà xây dựng Trạm Kiểm lâm Sơn Trung tại thôn Ma O, xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 2265/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao đất cho Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà
để xây dựng trạm Kiểm lâm Sơn Trung tại thôn Ma O, xã Sơn Trung,
huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 744A/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng khu vực Hòn Bà giai đoạn 2016-2020 của Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà;

Căn cứ Quyết định số 1565/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Khánh Sơn;

Xét Đơn xin giao đất ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 444/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 28 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà xây dựng Trạm Kiểm lâm Sơn Trung tại thôn Ma O, xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

- Diện tích đất: 271,6 m2.

- Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Trích lục bản đồ địa chính thửa đất số 17, tờ bản đồ số 8, thuộc bộ bản đồ địa chính xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa do Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa ký xác nhận ngày 18 tháng 3 năm 2019.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1. Thông báo cho người được giao đất nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.

2. Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định và thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính.

3. Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn có trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Khánh Sơn phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Sơn Trung xác định cụ thể mốc giới khu đất được giao và bàn giao đất trên thực địa trước ngày 12 tháng 7 năm 2019.

b) Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Trung có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc người sử dụng đất chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Điều 1 Quyết định này. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn xử lý theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Trung tâm Công báo tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn; Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Khánh Sơn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Trung; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa, Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đào Công ThiênSố ký hiệu: 2265/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08/07/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Số Công Báo: 26+27
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm