Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2783
Lượt truy cập: 23141762

Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thu hồi đất do Trường Tiểu học Xương Huân 1 đang sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Xương Huân 1, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 2168/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất do Trường tiểu học Xương Huân 1
đang sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
Trường tiểu học Xương Huân 1, phường Xương Huân,
thành phố Nha Trang

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Nghị quyết thu hồi đất số 40/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang tại Văn bản số 3467/UBND-BQLDANT ngày 06 tháng 5 năm 2019 và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 370/Tr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 10 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Thu hồi 1.084,2 m2 đất do Trường Tiểu học Xương Huân 1 sử dụng tại 02 Phạm Ngũ Lão, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Vị trí, ranh giới thửa đất xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 108-2017/TĐ.BĐ, tỷ lệ 1/500 được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định ngày 03 tháng 7 năm 2017.

Lý do thu hồi: Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Xương Huân 1 theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Giao cho Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng Nha Trang quản lý khu đất đã thu hồi trên theo quy định.

Thời điểm chấm dứt sử dụng đất kể từ ngày ký Quyết định.

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, cụ thể như sau:

1. Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang

a) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Xương Huân niêm yết Quyết định này tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Xương Huân, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư phường Xương Huân.

b) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Xương Huân xác định cụ thể mốc giới khu đất thu hồi và bàn giao đất cho Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng Nha Trang quản lý theo quy định.

c) Báo cáo kết quả thực hiện thu hồi đất của Ủy ban nhân dân phường Xương Huân về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo định kỳ cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Giao Trung tâm Công báo tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Trang thông tin điện tử của tỉnh Khánh Hòa.

3. Giao Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng Nha Trang quản lý toàn bộ diện tích đất thu hồi tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định này theo quy định.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Trung tâm Công báo tỉnh Khánh Hòa; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa; Chi Cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Nha Trang; Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Xương Huân; Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng Nha Trang và Thủ trưởng các ngành, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đào Công Thiên

Số ký hiệu: 2168/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27/06/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Số Công Báo: 26+27
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm