Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 3846
Lượt truy cập: 24516214

Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Đề án phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2019-2030.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 2159/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Đề án phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2019-2030

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;

Căn cứ Chương trình hành động số 14-Ctr/TU ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;

Triển khai Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 14-Ctr/TU ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa;

Thực hiện Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động ngành du lịch Khánh Hòa năm 2019;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa tại Tờ trình số 1214/TTr-CAT-PV01(AN) ngày 05 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2019-2030.

Điều 2. Giao Công an tỉnh chủ trì thực hiện đôn đốc, giám sát các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện Đề án.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Đắc Tài

Số ký hiệu: 2159/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27/06/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Pháp chế - An ninh - QP
Số Công Báo: 25
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa