Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2378
Lượt truy cập: 22351091

Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2019-2021.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 1745/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền
về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2019-2021

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 691/TTr-STTTT ngày 22 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này, Kế hoạch triển khai Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2019-2021 (đính kèm nội dung Kế hoạch).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Đắc Tài

 

Số ký hiệu: 1745/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/06/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Thông tin và Truyền thông
Số Công Báo: 22+23
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm