Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2322
Lượt truy cập: 22350825

Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Khánh Hòa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 1609/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức
của Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Khánh Hòa

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 25/2018/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của cơ sở cai nghiện ma túy công lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 88/TTr-SLĐTBXH ngày 29 tháng 3 năm 2019 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 763/SNV-TCBC ngày 08 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Khánh Hòa như sau:

1. Vị trí, chức năng

a) Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Khánh Hòa là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Cơ sở cai nghiện ma túy công lập chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức, nhân sự, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Khánh Hòa có các chức năng gồm: Tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc; tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện; tổ chức tiếp nhận người sử dụng, người nghiện ma tuý không có nơi cư trú ổn định; tổ chức điều trị thay thế.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Tiếp nhận, sàng lọc, đánh giá, phân loại, xác định tình trạng nghiện, tổ chức điều trị, cắt cơn giải độc, phục hồi sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ, tổ chức các hoạt động nâng cao thể lực; điều trị các rối loạn về thể chất, tâm thần và các bệnh đồng diễn; chăm sóc, tư vấn và điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS, người mắc bệnh lao; tổ chức điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế cho người nghiện ma túy.

b) Tổ chức các hoạt động trị liệu, tâm lý hành vi, tổ chức các hoạt động tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm; phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, phòng, chống HIV/AIDS và triển khai các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS tại cơ sở cai nghiện ma túy. Hướng dẫn, tư vấn cho gia đình người nghiện ma túy về điều trị, cai nghiện, quản lý, giáo dục tại gia đình và cộng đồng.

c) Tổ chức dạy văn hóa, dạy nghề, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách, nâng cao trình độ nhận thức; tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao và các hoạt động văn hóa, xã hội cho học viên; đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động theo quy định của pháp luật; hướng nghiệp và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp hỗ trợ về vốn, tạo việc làm, tham gia các hoạt động xã hội tại cộng đồng; tổ chức quản lý, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự tại cơ sở cai nghiện ma túy và địa bàn nơi trú đóng của cơ sở cai nghiện ma túy.

d) Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để tổ chức lao động trị liệu, dạy nghề, tạo việc làm.

đ) Quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật. Cập nhật dữ liệu vào hệ thống dữ liệu toàn quốc và báo cáo tình hình hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

e) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng các phương pháp điều trị, cai nghiện phục hồi.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan quản lý cấp trên giao và theo các quy định khác của pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

a) Lãnh đạo: Có Giám đốc và các Phó Giám đốc.

b) Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

- Phòng Khám điều trị, cai nghiện, phục hồi sức khỏe;

- Phòng Tư vấn, tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi;

- Phòng Lao động trị liệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng;

- Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán;

- Phòng Quản lý học viên.

c) Số lượng người làm việc của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Khánh Hòa nằm trong tổng số lượng người làm việc được giao của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chỉ đạo Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Khánh Hòa:

1. Sắp xếp tổ chức, bố trí nhân sự cho Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Khánh Hòa bảo đảm nguyên tắc và thủ tục hiện hành.

2. Ban hành Quy chế làm việc của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Khánh Hòa, quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các phòng chuyên môn nghiệp vụ, mối quan hệ công tác và quản lý, chỉ đạo việc thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc đổi tên Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Khánh Hòa thành Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Khánh Hòa.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Khánh Hòa và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Lê Đức Vinh

Số ký hiệu: 1609/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24/05/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công Báo: 22+23
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm