Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2373
Lượt truy cập: 22351067

Quyết định số 1513/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế phối hợp quản lý các hoạt động tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 1513/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý các hoạt động
tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi Ban Quản lý các dự án Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh thành Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh;

Căn cứ Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh tại Công văn số 12/BQLKDL ngày 04 tháng 01 năm 2019 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 491/SNV-TCBC ngày 05 tháng 3 năm 2019 và Công văn số 882/SNV-TCBC ngày 23 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý các hoạt động tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, gồm 05 Chương, 23 Điều.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý các hoạt động du lịch tại Khu du lịch Bãi Dài, huyện Cam Lâm.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh; Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Lê Đức Vinh

 

Số ký hiệu: 1513/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21/05/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công Báo: 22+23
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm